Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vihreä siirtymä näkyy Pirkanmaalla erityisesti tuulivoimahankkeiden kasvussa

ELY-keskuksen tehtävänä on edistää vihreää siirtymää mm. sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyä ja neuvomalla yrityksiä vihreän siirtymän hankkeissa. Useat vihreän siirtymän hankkeet vaativat toteutuakseen esim. ympäristölupaa, vesilupaa, kaavamuutosta tai ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen vaikutusten ja niiden merkittävyyden arviointi on tärkeää, jotta mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön voidaan ehkäistä tai vähentää. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jonka koordinoinnista ja ohjauksesta vastaa ELY-keskus.

Vihreän siirtymän ytimessä on, että muutos toteutetaan ekologisesti kestävästi. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että esimerkiksi ilmastonmuutosta torjuvat hankkeet, kuten tuuli- ja aurinkovoimalat, eivät saa kiihdyttää luonnon monimuotoisuuden hupenemista.

Pirkanmaan osuus koko Suomen tuulivoimahankkeista on pieni

Viime aikoina Pirkanmaalla on käynnistynyt useita tuulivoimahankkeita. Pirkanmaan osuus Suomen tuulivoimatuotannossa on tällä hetkellä kuitenkin häviävän pieni. Tuotannossa olevia tuulivoimaloita on koko Pirkanmaan maakunnassa kahdeksan, joista ainoastaan Sastamalan Suodenniemen kolme voimalaa ovat kokoluokaltaan lähellä nyt suunnittelussa olevien voimaloiden veroisia.

Pirkanmaan tuulivoimarakentamisen keskittymänä voidaan varauksetta pitää maakunnan pohjoisia osia. Tämän hetken suunnittelutilanteen mukaisesti Kihniön, Parkanon ja Virtain kaupungin alueille on rakentumassa voimalamäärissä mitaten noin 70 prosenttia kaikista Pirkanmaalle suunnitteilla olevista tuulivoimaloista. Prosessissa olevien suunnitelmien toteutuessa Pirkanmaalle olisi kaikkiaan rakentumassa 152 uutta voimalaa. Luku kuulostaa paljolta, mutta koko Suomen mittakaavassa jäämme yhä Itä-Suomen maakuntien, Hämeen sekä Uudenmaan kanssa perän pitäjiksi tuulivoimarakentamisen suhteen. Suomen tuulivoimayhdistyksen toukokuussa 2023 laatiman tilaston mukaan Suomeen on suunnitteilla 11 368 uutta tuulivoimalaa. Pirkanmaan osuus on näin ollen vain 1,4 %.

Tuulivoimalle soveltuvat alueet määritellään maakuntakaavassa

Pirkanmaalle on valmistumassa vaihemaakuntakaava Elonkirjo ja energia, jossa on osoitettu maakunnallisesti potentiaaliset tuulivoimarakentamisen alueet. Tarkastelualueita on kaavan luonnosversioissa esitetty 28, joista suureen osaan on jo käynnistynyt tuulivoimarakentamisen suunnittelu joiltain osin. Sähköverkkoverkoston riittävyys asettaa omat haasteensa uuden energiatuotannon muodostumiselle. Tuotettu sähkö tulee saada toimitettua käyttäjälle tasaisena virtana, joten tuotannon tulee myös olla varmaa ja riittävää jatkuvasti. Tuulivoima on olosuhderiippuvainen, joten tuotannon kasvaessa tullaan luultavasti tarvitsemaan yhä enemmän myös säätövaraa, joko sähkön varastoinnin muodossa tai vaihtoehtoisen tuotannon muodossa.

Tuulivoima-alueiden suunnittelu on eri toimintojen yhteensovittamista ja mahdollisimman vähäisiä haittoja aiheuttavien ratkaisujen etsimistä. Maakuntakaava ohjaa laajojen tuulivoimapuistojen rakentumista, mutta Pirkanmaalla alle 10 voimalan tuulipuistoja voidaan sijoittaa tapauskohtaisesti myös muualle kuin maakuntakaavassa tuulienergian tuotantoalueiksi osoitetuille alueille. Kunnan kaavoituksen tulee tällöin ratkaista tuulivoimarakentamisen mahdollinen sijoittuminen ja arvioida mahdolliset vaikutukset laaja-alaisesti. ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa, edistää ja ohjata kaavoituksen toteutumista.

Pirkanmaan tuulivoimahankkeet

Alle on listattu tuulivoimahankkeet, joiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä tai se on päättynyt:

Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke, Akaa

Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto

Konikallion tuulivoimahanke, Ikaalinen ja Hämeenkyrö

Kärmekallion tuulivoimahanke, Sastamala

Lylyharjun tuulivoimahanke, Kihniö, Kurikka, Parkano

Murskemäen tuulivoimahanke, Ruovesi

Myyränkankaan tuulivoimahanke, Kihniö ja Virrat

Mäntykankaan tuulivoimahanke, Parkano ja Kurikka

Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano

Tevaniemen tuulivoimahanke, IkaalinenTuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahanke, Virrat

Vermassalon tuulivoimahanke, Virrat

 

Tuulivoimarakentamisessa punnitaan rakentamisen etuja, mutta myös haitallisia vaikutuksia

Tuulivoima, kuten moni muukin puhtaasti vihreän siirtymän hanke, elää puun ja kuoren välissä voimakkaassa ristituulessa. Uusiutuvaa ja puhdasta energiaa on pystyttävä tuottamaan, jotta voidaan vastata tiukkoihin ilmastotavoitteisiin ja toimittaa kohtuuhintaista sähköä kotitalouksille, yrityksille ja teollisuudelle.

Fossiilisista polttoaineista on pyristeltävä irti ja vahvistettava omaa huoltovarmuutta energiahuollon, mutta myös ruoantuotannon osalta. Vihreää siirtymää ja puhdasta energiantuotantoa on lisättävä ja samaan aikaan varmistettava luontoarvojen säilyminen, ehkäistävä luontokatoa ja taattava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö ihmisille.

Lisätiedot

Niina Kangas
Ylitarkastaja
Pirkanmaan ELY-keskus