Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tulvariskien hallinta keskittyy yhä enemmän ilmastonmuutokseen Pirkanmaalla

Pirkanmaan alueella on tunnistettu ilmastonmuutoksen haasteet ja toteutettu jo merkittäviä toimenpiteitä tulvariskien hallinnassa ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Havaitut muutokset hydrologisessa syklissä, kuten voimakkaammat sateet, tulvat ja pidemmät kuivuusjaksot, ovat jo nähtävissä Pirkanmaan vesistöissä.

Esimerkiksi syklin muutoksen takia lumen sulamisajankohtien muuttuminen vaikuttaa virtaamien jakautumiseen vuoden aikana. Se aiheuttaa vuodenaikaan nähden epätavallisia järvien pinnankorkeuksia, hetkittäisiä tulvatilanteita, talvisia sulamispiikkejä sekä kuivia, sateettomia kausia kesällä.

Pirkanmaalla on tunnistettu nämä muutokset ja ryhdytty kehittämään vesistöjen säännöstelyä ja säännöstelylupia entistä paremmin soveltuviksi uusiin vaihteleviin olosuhteisiin. Esimerkiksi vesistöjen säännöstelyä on 2000-luvun alusta lähtien muutettu ennakoivammaksi, jotta voidaan varautua sekä äkillisiin tulviin että kuivuusjaksoihin. Tällainen varautuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin on olennainen osa Pirkanmaan alueen tulvariskien hallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.


Kuva Tommi Mäkinen

Pirkanmaan järvien säännöstely auttaa Kokemäenjoen tulvariskialueilla

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyllä on merkittävä rooli Kokemäenjoen varren merkittävien tulvariskialueiden Porin ja Huittisten tulvariskien hallinnassa. Pirkanmaan ELY-keskus säännöstelee itse Vanajaveden sekä neuvoo ja ohjaa tulvan uhatessa tarpeen mukaan muiden säännöstelijöiden toimintaa.

Nykyiset vesilain mukaiset säännöstelyluvat eivät mahdollista riittävää varautumista muuttuneissa vesioloissa. Tämän vuoksi säännöstelylupia on lähdetty ajantasaistamaan. Tampereen Pyhäjärven ja Näsijärven lupamuutoshakemukset ovat parhaillaan Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä niistä tehdyn valituksen vuoksi. Kyrösjärven luvan muutoshakemus on jätetty lupaviranomaisena toimivalle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ilmastonmuutokseen liittyviin tulvariskeihin varautumista tehostetaan useilla toimenpiteillä

  • Alueiden suunnittelussa ja maankäytössä on kiinnitetty erityistä huomiota tulvaherkkien alueiden tunnistamiseen. Alimpia rakentamiskorkeuksia on päivitetty huomattavilla tulvaherkillä alueilla, ja tulvasuojauspenkereitä sekä niiden kuntoa on inventoitu alueella. Näiden toimien avulla pyritään vähentämään tulvariskiä ja varautumaan mahdollisiin yllättäviin tulvatilanteisiin.
     
  • Luonnonmukaisia ratkaisuja, kuten virtavesien, soiden, kosteikkojen ja muiden vesistöalueiden ennallistamista, on otettu käyttöön. Nämä toimenpiteet hidastavat luonnonmukaisesti tulvavesien virtausta ja vähentävät tulvariskejä. Tämä on osa laajempaa pyrkimystä luoda kestävämpiä ratkaisuja tulvariskien hallintaan.
     
  • Tiedotus ja koulutus ovat tärkeä osa tulvariskien hallintaa. Asukkaiden tietoisuutta tulvariskeistä ja toimintatavoista tulvatilanteissa on lisätty seminaarien ja tapaamisten avulla. Tiedotuksen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta resurssien tehokas käyttö, tiedon jakaminen ja parhaiden käytäntöjen soveltaminen tulvariskien hallinnassa voidaan varmistaa. Kuntien hulevesitulvariskejä arvioidaan alustavasti koko Pirkanmaan alueella, ja kunnat päivittävät hulevesisuunnitelmia.

Jatkossa Pirkanmaan alueella pyritään edelleen kehittämään ja parantamaan tulvariskien hallintaa ilmastonmuutoksen edetessä.