Alueellista tietoa

Uutiset 2022

RRF-rahoituksella vauhtia vihreän siirtymän hankkeisiin

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF eli Recovery and recilience facility) on väliaikainen rahoitusjärjestely, jossa tuetaan etenkin vihreän siirtymän tuomaa talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. RRF-rahaa jaetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Rahoitus on keskeisessä asemassa EU:n NextGenerationEU ja REPowerEU suunnitelmien toteutuksessa.

Tukiväline tuli voimaan 19.2.2021. Välineestä rahoitetaan uudistuksia ja investointeja EU-maissa helmikuusta 2020 joulukuun 2026 loppuun asti.
 

 

Suomi kärkimaaksi

Suomen tavoitteena on nousta maailman kärkimaaksi päästöttömissä energiajärjestelmissä, vety- ja kiertotaloudessa sekä muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. RRF rahoituksella pyritään vauhdittamaan sellaisia vihreän siirtymän investointeja, jotka eivät markkinaehtoisesti välttämättä toteutuisi.

Rahoitetut hankkeet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle

RRF-tuki perustuu tuloksellisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio maksaa tuen kullekin maalle vasta, kun maa on saavuttanut sovitut välitavoitteet ja tavoitteet suunnitelmaansa sisältyvien uudistusten ja investointien toteuttamiseksi. RRF-rahoituksen ehtona on, että niissä noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (Do No Significant Harm, DNSH). Hankekohtaisella arvioinnilla varmistetaan, että rahoitusta saaneet hankkeet eivät heikennä seuraavia ympäristötavoitteita:

  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

DNSH-arviointi tehdään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään yleispiirteinen arviointi. Sen perusteella tunnistetaan ne ympäristötavoitteet, joista on laadittava yksityiskohtainen haitta-arviointi. Yksityiskohtainen haitta-arviointi perusteluineen tulee tehdä niille ympäristötavoitteille, joihin voi kohdistua merkittäviä vaikutuksia.

Millaisia hankkeita on rahoitettu Pirkanmaalla 2023

RRF-rahoitushakuja on ollut auki ympäristöministeriöllä, työ- ja elinkeinoministeriöllä ja Business Finlandilla. Pirkanmaalla Business Finlandin RRF-vähähiilinen rakennettu ympäristö -hausta rahoitusta ovat saaneet mm. kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kestävämpään valmistukseen tähtäävät investoinnit sekä jätteiden keruuta ja kierrätystä kehittävät ratkaisut. Myös kunnat ovat saaneet rahoitusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseen mm. kaavoitukseen ja selvitystyöhön.

Loppuvuodesta on tulossa lisää rahoituspäätöksiä, sillä kesällä 2023 Pirkanmaalla haettiin 93 miljoonaa euroa teollisuuden sähköistämiseen ja energiainfrastruktuuri-investointeihin kohdennettua RRF-tukea. Asukasluvultaan Suomen toiseksi suurimpaan maakuntaan toivotaankin innokkaasti lisää vihreitä investointipäätöksiä, jotta ne eivät keskittyisi liikaa rannikkoseuduille.

Tarkempia tietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta koskien RRF-hakuja ja myönnetystä rahoituksesta löydät Business Finlandin osoitteesta businessfinland.fi.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamia energiainvestointeja voi tarkastella osoitteessa Rahoitetut energiainvestointituki­hankkeet - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) ja Suomen RRF-energiainvestointien tukihakuun saapui 24 hakemusta (tem.fi).

Lisätietoa RRF-rahoituksesta:

Rahoitusneuvonta: Business Finland 029 50 55000 arkisin klo 8.00–16.30

RRF hankkeiden YVA-menettelyt:

Pirkanmaan ELY-keskus
RRF-ylitarkastaja Marcus Nykopp
marcus.nykopp(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 036 252