Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskus tavoittelee ilmastokestävää yhteiskuntaa

ELY-keskuksissa tehdään päivittäin työtä, jotta ilmastonmuutos ja isot ympäristöhaasteet saataisiin haltuun! Tällä viikolla ELY-keskuksissa vietetään ilmastoviestinnän teemaviikkoa. Viikon aikana haluamme kertoa tavoista, joilla ELY-keskus pyrkii vaikuttamaan ilmastonmuutokseen sekä luoda uskoa siihen, että yhteistyöllä voimme tehdä ilmastokestävämpää yhteiskuntaa! 
 
Viikolla 12 ELY-keskuksissa vietetään ilmastoviestinnän teemaviikkoa, jolloin nostetaan esiin joitakin tapoja, joilla vaikutamme ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Teemaviikolla halutaan lisätä tietoisuutta ELY-keskuksissa tehtävästä työstä, luoda valoa tulevaisuuteen ja siihen, että asioita pyritään aktiivisesti parantamaan. Kannustamme kaikkia osallistumaan omista lähtökohdistaan ilmastotoimiin!

Teemaviikon aikana vietetään teemapäiviä, jotka osoittavat ilmastohaasteen moninaisia puolia. Maailman metsäpäivä on 21.3., maailman vesipäivä 22.3. ja Earth Hour 25.3.  

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää työtä ja yhteistyötä yhteiskunnan eri tasoilla – niin yksilö-, kunta-, alue- kuin valtakunnallisellakin. ELY-keskuksessa tehdään joka päivä töitä, jotta mahdollistaisimme ja edistäisimme kaikkien ilmastotyötä ja ratkaisujen kehittämistä.  

ELY-keskuksen kädenjälki on tiedossa – ilmastoasiantuntijaverkostolla tärkeä rooli

ELY-keskuksissa on tehty oma ilmastotiekartta, jossa tunnistettiin virastojen vaikutuskanavia. Työssä on paljon potentiaalia: jopa 80 % alueiden kasvihuonekaasupäästöistä kulkee ELY-keskusten kautta. ELY-keskus edistää työssään 75 %:a kansallisen sopeutumissuunnitelman 2030 (KISS2030) tavoitteista. 

ELY-keskusten ilmastotyössä korostuu ns. ilmastokädenjäljen merkitys: vaikuttavuus, jota voidaan saada aikaan tukemalla alueen eri toimijoiden ilmastotyötä. ELY-keskukset edistävät ilmastotavoitteita laaja-alaisesti mm. moninaisten hyvään elinympäristöön pyrkivien lainsäädäntöjen, rahoituksen sekä alueyhteistyön kautta.

Ilmastokestävä ydyskuntarakenne on sekä hillinnän että sopeutumisen kannalta merkittävä kysymys. ELY-keskusten alueidenkäytön edistämistehtävässä pyritään sovittamaan yhteen erilaisia tarpeita ja arvoja, ja työn tuloksena rakentuu ilmastokestävää, terveellistä ja viihtyistää elinympäristöä niin ihmisille kuin lajistolle.

Osana tiekarttaa perustettiin ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, joka tukee ELY-keskusten välistä yhteistyötä, osaamista ja tiedonvaihtoa ilmastokysymyksissä. 

Ilmastotoimia edistetään eri sektoreilla ja sektoreiden välillä


Ilmastotiekarttatyössä tunnistettiin 51 kehittämiskohdetta, joiden avulla ELY-keskus voi omalla toiminnallaan edistää ilmastotoimenpiteitä eri sektoreilla ja sektoreiden välillä. Myös hillinnän ja sopeutumisen synergiahyötyjen tunnistaminen on tärkeää.  

Ilmastonmuutoksen hillinnässä vaikuttavimpia teemoja ELY-keskusten työssä ovat  

 • kiertotalouden, 
 • kestävämmän kulkutapajakauman, 
 • ilmastokestävän yhdyskuntarakenteen, 
 • rahoituksen sekä 
 • ympäristövaikutusten ja ilmastovaikutusten arvioinnin edistäminen.

Sopeutumistyössä vaikuttavuutta on erityisesti

 • luonnonsuojelussa,
 • vesihuollossa,
 • rahoituksessa, 
 • liikenteen toimintavarmuuden turvaamisessa ja liikenneturvallisuuden edistämisessä,  
 • vesikysymyksissä tulvariskien hallinnassa ja vesistösäännöstelyissä, 
 • sekä koko yhteiskunnan toimintavarmuuden vahvistamisessa. 

Erityistä potentiaalia aluehallinnon työssä liittyy hallinnon poikkileikkaavuuteen: yhteistyötä eri sektorien ja toimialojen välillä olisi tärkeä lisätä ja ratkoa haasteita ennakollisesti. 

Vuonna 2023 keskeinen väline ilmastotoimien vauhdittamiseen on vihreä siirtymä. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. ELY-keskukset edistävät vihreää siirtymää mm. sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyä, tarjoamalla rahoitusta sekä neuvomalla yrityksiä vihreän siirtymän hankkeissa.  

Rahoitusta vihreään siirtymään on saatavilla EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) sekä myös muista EU-rakennerahastoista. Tukea on tarjolla mm. yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen. EAKR:sta on rahoitusta saatavilla hillinnän lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.  

Haastetaan kaikki mukaan / valoa on näkyvissä?

Me ELY-keskuksissa pyrimme ottamaan vastuuta ja muuttamaan paremmaksi kaikkea, mitä voimme - ja haastamme kaikki toimijat ja kansalaiset miettimään samaa kysymystä omalta kohdaltaan! Ilmastotyö jatkuu ELY-keskuksissa omaa toimintaa kehittämällä ja osallistumalla oman alueen ilmastotyöhön.

ELY-keskusten ilmastotyöhön voi tutustua mm. ELY-keskukset ilmastotoimijoina -verkkosivulla , jolta löytyy myös alueellista ELY-kohtaista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tehtävistä. Tutustu myös Pirkanmaan ja Pohjois-Savon ilmastotyöstä kertoviin verkkopalveluihin: