Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

NATNET LIFE+ -hanke päättyy (Lappi)

Vuoden 2012 alussa alkanut NATNET Life+ -hanke (Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland) päättyy tämän vuoden lopussa.Lapin ELY -keskuksen koordinoiman hankkeen tavoitteena oli ekologisten yhteyksien lisääminen Lounais-Lapin alueella, erityisesti Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luonnonsuojelualueiden välillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin ELY -keskus toteutti hankkeen yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Metsähallituksen luontopalvelujen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa. Yhteistyökumppanina toimi myös Länsi-pohjan metsänhoitoyhdistys.

NATNETin hankealue kattoi 542 000 hehtaarin suuruisen alueen boreaalisella vyöhykkeellä Lounais-Lapissa, niin kutsutulla Lapin kolmion alueella. Hankkeen budjetti oli noin 7 miljoonaa euroa, josta yli puolet muodosti maanomistajille maksetut korvaukset Metso-alueiden perustamisesta.

Hankkeen aikana perustettiin Metso-ohjelman turvin yhteensä 121 kappaletta pysyviä, yksityisessä omistuksessa olevia luonnonsuojelualueita. Suojeltujen alueiden yhteispinta-ala on noin 2 860 hehtaaria. Määrä on miltei kolmasosa koko Lapin maakunnan Metso-ohjelman tavoitteesta (9 120 ha). Eniten uusia suojelualueita perustettiin Simossa, 40 kpl yhteensä 1751 hehtaarin alueelle.

Hankkeessa toteutettiin yli 1 100 hehtaaria ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä, joilla parannettiin pääasiassa metsätalouskäytössä olevien alueiden monimuotoisuutta. 

Metso- ja luonnonhoitokohteiden valinnassa hyödynnettiin hankkeessa tehtyjä Zonation-analyysejä.

Suojelualueiden perustamisen ja ennallistamistoimenpiteiden lisäksi hankealueelle laadittiin monimuotoisuusarvoja painottavia luonnonhoitosuunnitelmia yksityisille metsänomistajille yli 5 000 hehtaarin alueelle.

Hankkeeseen sisältyi laaja tiedotusosio ja osana hanketta Tervolan Kätkävaaraan avattiin luontopolku, jossa hankkeen eri toimenpiteitä on nähtävänä. Polun varrella pääsee tutustumaan mm. soiden ennallistamis - ja kulotusalueeseen.

Hanke saavutti kaikki sille asetetut määrälliset tavoitteet. Pitkän aikavälin näkökulmasta kaikkein keskeisin hyöty NATNET-hankkeesta on, että se lisää eri elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä Natura alueiden välillä ja siten edistää lajiston liikkuvuutta kohteiden välillä sekä parantaa lajien monimuotoisuuden säilymistä suojelualueilla.

NATNET Life+ -hanke järjestää hankkeen lopuksi kaksi yleisötilaisuutta, joissa esitellään hankkeen toimenpiteitä ja niissä saavutettuja tuloksia. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuudet järjestetään 12.12.2017 Simossa Simonpirtillä alkaen kello 17.00 ja 13.12.2017 Tervolassa Tervolatalolla alkaen kello 17:00.

NATNET -hankkeen toimijat haluavat kiittää kaikki hankealueen maanomistajia ja yhteistyökumppaneita.

Lisätietoja:

NATNET Life+ projektipäällikkö Jouni Rauhala, p. 029 503 7502, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa