Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi)

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 22 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat erittäin pieniä. MTBE:n haju- ja makukynnyksenä pidetään yleisesti 0,01 mg/l pitoisuutta. Kaikki nyt mitatut Sarkaveden tulokset ovat vain muutamia prosentteja tästä, eli hyvin alhaisia.

Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla. Järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 – 0,02 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia. Järvien vesi on kesällä lämpötilakerrostunutta, joten on epätodennäköistä, että syvänteistä nousisi MTBE:tä pintakerroksiin.

Onnettomuuspaikan lähellä olevassa patoaltaassa ja sen läheisessä Kärmelammessa pitoisuudet ovat alentuneet usean viikon ajan, mutta ovat silti selvästi hajukynnyksen yläpuolella. Ojantauksenlammessa ja Pajulammen pinta-osassa pitoisuudet ovat alentuneet viime viikosta. Pitoisuuksia on saatu alenemaan erilaisilla ilmastamisen toimenpiteillä. Myös lämmin aurinkoinen ja tuulinen sää on myötävaikuttanut pitoisuuksien laskuun.

Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 3.6.2018 ja tuloksista tiedotetaan viikolla 23. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Vedenkäyttösuositukset pysyneet samoina

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin kilometrin matkalla Pajulammen purkuojien läheisyydessä)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti (yli kahden metrin syvyydestä)

Vuohijärven pintavettä (syvyys 0-2 m) voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta käyttöä talousvetenä ei edelleenkään suositella. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Kaivovesien pitoisuuskehitystä ei voida ennustaa mallintamalla, joten niiden käyttösuosituksia muutetaan vasta, kun pitoisuudet on mitattu kaivokohtaisesti. Mittaukset on aloitettu Sarkaveden rantatonteilla. Kaivojen tutkimustuloksista ilmoitetaan suoraan tonttien omistajille tai haltijoille.

Jos kaivotuloksista ei ole ilmoitettu, suositellaan että rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen vettä ei käytetään talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi Pajulammen korkeudelta Voikoskelle (=Sarkaveden eteläosa)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella sekä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti 

Suosituksella halutaan osaltaan estää myös MTBE:n pääsyä rantaimeytymisen kautta kaivoon, jotta pienetkään pitoisuudet järvivesissä eivät päätyisi kaivoveteen.

Vuohijärven ranta-alueiden kaivojen tutkimukset aloitetaan aikaisintaan, kun Sarkaveden kaivojen tilanne on kunnossa. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (044 518 2898).

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Talousveden jakelu ennallaan

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Kuvala: Kuvalanranta 5, klo 18-19, viikonloppu 11-12
  3. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Ennuste pitoisuuksien alenemisesta pysynyt samana

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

VR:

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Terveystarkastaja Sanna Toivanen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4707, sanna.toivanen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi

Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi

Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen, Kouvolan ympäristöpalvelut, p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi (talous-/kaivovesi)


Alueellista tietoa