Valtatie 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä

Tiesuunnitelma Lamminrahkan eritasoliittymän rakentamisesta valtatie 12:lle Kangasalan ja Tampereen kaupunkien rajan tuntumaan on valmistunut. Tiesuunnitelma on lähetetty lausuntokierrokselle Kangasalan ja Tampereen kaupungille sekä Pirkanmaan liittoon. Kaupungit asettavat tiesuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi.

Tiesuunnitelma pohjautuu viimeistelyvaiheessa olevaan "Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Huutijärvi" -yleissuunnitelmaan. Tiesuunnitelmassa valtatie 12 on vielä yksiajoratainen, mutta tulevaisuudessa se on tarkoitus muuttaa keskikaiteella erotetuksi 2-ajorataiseksi nelikaistaiseksi tieksi.

Suunnitelma sisältää kolme siltaa. Uusi Lamminrahkan risteyssilta tulee palvelemaan eritasoliittymän pohjois- ja eteläpuolista katuverkkoa. Uusi eritasoliittymä muodostaa valtatieltä yhteyden uusille Lamminrahkan ja Ojalan alueille sekä Vatialaan. Eritasoliittymän risteyssillassa varaudutaan myös mahdolliseen raitioliikenteeseen. Nykyiset Kiveliön ja Kotipellon alikulkukäytävät uusitaan. Ne toimivat kevyen liikenteen yhteyksinä Lamminrahkan ja Vatialan alueiden välillä.

Tiesuunnitelma sisältää nykyisen maankäytön vaatimat melusuojaustoimenpiteet.  Melusuojaustarpeet tarkentuvat muilta osin Lamminrahkan kaavoituksen edetessä. Myös suunnitteluosuuden tievalaistus uusitaan.

Tiesuunnitelma on lähetetty lausuntokierrokselle Kangasalan ja Tampereen kaupunkeihin, jotka asettavat suunnitelman julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaikana kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava asianomaiselle kaupungille ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Suunnitelman nähtävillä oloajan jälkeen kaupungit antavat lausuntonsa tiesuunnitelmasta Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka laatii suunnitelman hyväksymisesityksen ja toimittaa sen Liikennevirastolle. Liikennevirasto tekee suunnitelman hyväksymispäätöksen. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Suunnittelua on jatkettu rakennussuunnitelmalla, jonka on määrä valmistua syksyllä 2018. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen loppuvuodesta 2018, ja saada eritasoliittymän rakennustyöt pääosin valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päivitetty