Yhteistyössä

Tulevaisuuden työmarkkinat

Valtakunnallinen kohtaanto-teeman ESR+ -koordinaatiohanke

kuvituskuva

Euroopan unionin osarahoittama

Oikopolut

Avaimia kohtaannon kehittämiseen

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeessa kokoamme kohtaannon toimijat yhteen löytämään parhaat keinot, jotta tulevaisuuden työmarkkinoilla työntekijät ja työnantajat kohtaisivat paremmin.

Miksi tällainen koordinaatiohanke tarvitaan?

Työvoiman kohtaanto-ongelma on tehdyistä kehittämistoimista huolimatta säilynyt tai jopa pahentunut työmarkkinoiden muuttuessa voimakkaasti. Kohtaanto-haasteiden syyt vaihtelevat toimialoittain ja alueellisesti.

Koordinaatiohanke auttaa alueellisia toimijoita yhdistämään voimansa kohtaannon ongelmien ratkaisemiseksi. Hanke mahdollistaa, että kerääntyvän tiedon hyödyntämiseen syntyy vakiintuneet käytännöt ja että hyvät ratkaisut kerätään yhteiseen tietopankkiin kaikkien käytettäväksi. Hanke varmistaa, että ylialueelliseen työvälitykseen syntyy toimiva malli ja että julkiset työllistämispalvelut tulevat tunnetuiksi.

Kohtaantoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen on tärkeä asia Suomelle työllisyyden, talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Se auttaa varmistamaan, että Suomi voi säilyttää kilpailukyvyn ja ylläpitää hyvinvointivaltion palvelut.

Mistä hankkeessa on kyse?

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke on osa ESR+ Työmarkkinoiden kohtaanto -teemaan liittyvää noin 14 miljoonan euron hankekokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Työmarkkinoiden kohtaanto -teemakokonaisuuden valtakunnallisen toiminnan ja ja siihen kuuluvien hankkeiden vaikuttavuutta. Tämä tapahtuu suunnittelemalla, koordinoimalla ja tukemalla teemakokonaisuuden alaisia toimintoja ja alahankkeita sekä fasilitoimalla toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Onnistuessaan hanke parantaa elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksia ja työllisyyttä.

Mitä hankkeessa tehdään?

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke selkeyttää ja koordinoi kohtaantotoimien kehittämistä niin, että

 • oikeanlaiset kehittämiskohteet löydetään,
 • päällekkäinen toiminta vähenee,
 • yhteistyö tehostuu ja
 • kokeilujen parhaat opit ja toimivat mallit saadaan käyttöön koko Suomessa.

Hankkeen aikana myös kehitetään puuttuvia toimintamalleja, esimerkiksi ylialueellista työnvälitystä sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, sekä kehitetään työllistämisen verkostoja ja tiedolla johtamista.

Lisäksi hankkeessa tuetaan TE24-uudistukseen valmistautumista ja toteuttamista tukemalla kohtaantoa edistävien palvelujen ja verkostojen luomista, sekä kehitetään TE-toimistoissa ja kunnissa työllistämisen parissa työskentelevien osaamista kohtaannon edistämisessä.

Tämän lisäksi kohtaantoon liittyviä toimia kehitetään työvoimaviranomaisten ja monien työllistämisen asiantuntijoiden arjessa sekä muissa hankkeissa ja palveluissa.

Lue alta tarkemmin Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen kohderyhmistä ja tavoitteista.

Muualla verkossa

 • Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen kohderyhmiä ovat kohtaantohaasteiden ratkaisemisen parissa toimivat organisaatiot:
  ●    ELY-keskukset ja TE-toimistot,
  ●    oppilaitokset,
  ●    kunnat,
  ●    yksityisen työnvälityksen toimijat,
  ●    jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus,
  ●    työllisyyden kuntakokeilut,
  ●    kehittämistoiminnassa mukana olevat yritykset ja maakuntaliitot sekä työmarkkinatoimijat, -järjestöt ja -hankkeet

 • Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan ja juurruttaa niitä vakiintuneeseen toimintaan, sekä lisätä Työmarkkinoiden kohtaanto -teemakokonaisuuden valtakunnallisen toiminnan ja siihen kuuluvien hankkeiden vaikuttavuutta.

  Koordinaatiohankkeen tarkemmat tavoitteet:

  1)    Tunnistaa tiedolla johtamisen ja alueellisen verkostotyön pohjalta kohtaanto-ongelmaan liittyviä tarpeita ja ideoita alahankkeiksi. Koordinaatiohanke konkretisoi TEMin ja rahoittajan kanssa tunnistetut tarpeet ja ideat alahankehauiksi. Alahankkeissa kehitetään erityisesti ylialueellista työnvälitystä, yksityisen ja julkisen yhteistyötä ja muutostilanteisiin reagoimisen toimintamalleja.

  2)    Tukea uusien kohtaanto-ongelman toimintamallien pilotointia alahankkeissa.

  3)    Vahvistaa alahankkeiden ja pilottien tuloksellisuutta muun muassa edistämällä parhaita käytäntöjä, yhdistämällä toimijoita toisiinsa sekä välttämällä päällekkäisiä alahankkeita.

  4)    Luoda malleja tiedon tuotantoon, käsittelyyn ja konkreettiseen hyödyntämiseen (tiedolla johtaminen verkostoissa), niin että tiedon pohjalta saadaan johdettua ratkaisujen kehittämistä ja arviointia.

  5)    Tavoitteena on lisätä julkisten työvoimapalvelujen tehokkuutta ja tunnettuutta. Tämä tapahtuu edistämällä parhaiden käytäntöjen leviämistä ja jalkauttamista työvoimaviranomaisten käyttöön. Lisäksi edistetään julkisen ja yksityisen sektorin tuntemusta toistensa palveluista ja yhteistyön mahdollisuuksista.

  6)    Kehittää yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä, jotta kohtaantoon liittyvä tieto saadaan alueittain ja valtakunnallisesti käyttöön sekä ohjattua työllistämistä edistäviksi ratkaisuiksi.

  7)    Tukea alueiden valmistautumista TE24-uudistukseen tukemalla kohtaantoa edistävien palvelujen ja verkostojen luomista.

  8)    Kehittää ja tehostaa valtakunnallista työnvälitystä yhdessä julkisten ja yksityisten työnvälityksen toimijoiden kanssa.

  • Valtakunnallinen ESR+ koordinaatiohanke
  • Toteutusaikataulu 1.1.2023 – 31.12.2027
  • Toimintalinja 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
  • Erityistavoite 4.1. Polkuja töihin
  • Rahoitus: 4 miljoonaa euroa + 10 miljoonaa euroa alahankkeisiin
  • Avainsanat: työvoimapula, kohtaanto-ongelma, työnhakijoiden työllistyminen, työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen
  • ESR+ Kohtaanto -teeman koordinoitavat alahankkeet v. 2023–2027
  • Vastuutoteuttajana Uudenmaan ELY-keskus
  • Ohjaus: ESR+ Kohtaanto -teeman johtoryhmä (TEM)
  • Lisätietoa Rakennerahastot.fi-sivuilta
 • Kohtaannon tiedolla johtamisen tilannekuva

  Kohtaannon tiedolla johtamisen tilannekuva -selvitys käsittelee kohtaannon tiedolla johtamisen nykytilannetta, valmiuksia sekä kehittämiskohteita.

  Lue selvitys kokonaisuudessaan tästä: Kohtaannon tiedolla johtamisen tilannekuva (pdf)

  Selvityksen on tilannut Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatihanke ja toteuttanut Owal Group Oy.

  Hankkeen digiesite

  Lataa tästä pdf-muodossa hankkeen perustiedot tiivistävä digiesite.

Päivitetty: 12.07.2024