Tiedotteet 2018

Tulvariskien hallinnan suunnittelu jatkuu (Kaakkois-Suomi)

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt 19.12.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi suunnittelukaudelle 2019 - 2021 Kymijoen alaosan ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueen. Alueet ovat samat kuin aiemmalla suunnittelukaudella 2012 - 2015, jonka tuloksena laadittiin edellä mainituille alueille tulvariskien hallintasuunnitelmat kaudelle 2016 - 2021.

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyöllä pyritään löytämään keinoja ja mahdollisuuksia tulvariskien vähentämiseksi Kymijoen alaosalla ja Kotka-Haminan rannikolla. Kokonaan tulvariskejä ei voida poistaa, mutta varautumisen ja valmiustoimenpiteiden avulla sekä rannan lähellä toteutettavissa hankkeissa tulvan mahdollisuus huomioimalla voidaan tulvariskejä vähentää.

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään nimennyt myös merkittävien tulvariskialueiden tulvaryhmien kokoonpanot. Tulvaryhmät ohjaavat tulvariskien hallinnan suunnittelutyötä ja ne koostuvat asianomaisten kuntien, pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten edustajista. Suunnittelutyöhön liittyen järjestetään myös muiden tahojen sekä kansalaisten kuuleminen.

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus nimesi esityksessään ns. muuksi tulvariskialueeksi myös Lappeenrannan alueen. Tällä alueella tehdään tulvariskien hallintatyötä merkittävien tulvariskialueiden riskienhallintasuunnittelussa kehitettyjä menetelmiä ja tekniikoita hyödyntäen ja soveltaen. Lappeenrannan aluetta tarkastellaan yhdessä muiden Saimaan kaupunkien ja Saimaan teollisuuden riskikohteiden kanssa Saimaan alueen kokonaistulvariskien ja -vahinkojen selvittämiseksi. Asia liittyy Vuoksen vesistöalueelle tehtävään suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission yhteiseen riskienhallinnan toimenpideohjelmaan epäsuotuisten hydrologisten olosuhteiden varalta, jonka tarkoituksena on selvittää yhdessä sovituin menetelmin tulvavahingot ja -riskit rajan molemmin puolin. Tietojen perusteella Saimaan ja Vuoksen juoksutuksia voidaan toteuttaa kokonaisuuden ja molempien osapuolten kannalta mahdollisimman järkevästi.

MMM nimesi merkittävät tulvariskialueet 2018–2024 (mmm.fi)

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018 - 2024 (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö
p. 0295 029 235, jukka.hoytamo(at)ely-keskus.fi


Päivitetty