Alueellista tietoa

Uutiset 2022


Hae ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille tukea

ELY-keskuksilla ja Leader-ryhmillä on käytettävissään maaseudun kehittämisvaroja yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Suosittelemme tutustumaan tarkemmin ympäristö- ja ilmastoinvestointien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Investoinnit edistävät kestävää kehitystä alueellamme ja niiden avulla pystymme vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön ja ilmastoon.  


Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit  

Yleishyödyllinen investointi on sellainen kone, laite, rakennus, rakennelma tai kunnostustoimi, jonka käyttö ei ole rajoittunut suppealle hyödynsaajaajoukolle ja jonka käytöstä ei ole tarkoituksena saada taloudellista hyötyä. 

 • Investoinneilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.  
   
 • Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi rakentaa tai kunnostaa vesiensuojelukosteikkoja ja pieniä vesialueita ja edistää maaperän hoitoa.   
   
 • Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja.

Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

Kuvassa on kaksi miestä veneessä.

Mihin tukea voi käyttää?  

Tukea voi käyttää: 

 • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen 
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin. 

Tuella voi toteuttaa investointeja, jotka esimerkiksi:  

- parantavat luontoalueiden virkistyskäyttöä tai  

- parantavat maiseman ja luonnon monimuotoisuutta (esimerkiksi hankkimalla yhteiskäyttöön tarkoitetun koneen luonnonhoidollisiin toimenpiteisiin)  

- edistävät uusiutuvan energian käyttöä tai energiatehokkuutta yhteiskäyttöisissä tiloissa (esimerkiksi maalämpö tai lämmön talteenottojärjestelmä)     


Mille alueella maaseuturahoitusta voi saada? 

Maaseuturahoituksen hyödyn on kohdistuttava tukikelpoiselle maaseutualueelle: 


Kuka voi saada tukea? 

Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta.    


Tuen määrä 

Voit saada tukea investointiin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Muun muassa hankkeen yleishyödyllisyys ja vaikuttavuus vaikuttavat tukiprosenttiin. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia.  


Näin haet tukea

1. Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen ja esitä ideasi:  

2.  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.   


Rahoitettavien hankkeiden valinta 

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain.  

Hankkeet arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen, ja rahoitusta myönnetään parhaaksi arvioiduille hankkeille rahoituksen riittävyyden puitteissa. Ilmasto ja ympäristöhankkeissa arvostetaan teeman mukaista vaikuttavuutta, yleishyödyllisyyttä, sekä maaseutusijaintia.  

Vuoden 2024 valintajaksot ELY-keskuksissa:  

 • 1.2.–30.4.2024 
 • 1.5 –30.9.2024     

Lue lisää ympäristö- ja ilmastoinvestoinneista Ruokaviraston sivuilta

 

Muita rahoituslähteitä ympäristö- ja energiahankkeille ELY-keskuksesta:  

ELY-keskuksen myöntämä Helmi-rahoitus, Helmi-elinympäristöohjelmasta, kohdistuu luonnonhoidollisiin toimenpiteisiin, joissa tuki kohdentuu ensisijaisesti Natura- ja luonnonsuojelualueella sijaitseviin kohteisiin tai arvokkaaksi inventoituihin perinnebiotooppeihin (maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kohteet) ja muihin luontoarvoiltaan tärkeisiin alueisiin. Tätä luonnonsuojelulain mukaista ns. Helmi-tukea voi hakea ympäri vuoden. Tukea myönnetään peruskunnostuksiin, esimerkiksi laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin tai vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon. Tuki myönnetään tavarana tai palveluna, esim. toimittamalla kohteeseen kunnostusmateriaaleja tai rahoittamalla kohteessa tehtäviä toimenpiteitä ostopalveluna. ELY-keskus kilpailuttaa hankittavat tavarat ja palvelut. Tuki on harkinnanvarainen ja pääsääntöisesti kertaluontoinen. 

EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden haku Uudellamaalla 2.4.–3.6.2024. Euroopan aluekehitysrahaston haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta Uudellamaalla kohdistuu toimintalinjaan 2: Hiilineutraali Suomi. Haettavissa on erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Ympäristö-EAKR-rahoitusta myönnetään energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin ja niihin mahdollisesti sisältyviin välttämättömiin pienimuotoisiin investointeihin. Investointikustannusten määrä kehittämishankkeessa voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.  

Kosteikko- ja uomainvestointien tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa. Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka. Tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai muuttaa turvepellon kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. Investointitukea kosteikkojen perustamiseen ja uomien kunnostamiseen voivat saada viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesilain 12 luvussa tarkoitetut vesioikeudelliset yhteisöt. Hakijalla on oltava Y-tunnus. Hakemuksen on sisällettävä suunnitelma, josta käy ilmi investointihankkeen päätavoite: vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai ilmastonmuutoksen hillintä. Suunnitelman voi teettää Ruokaviraston neuvojarekisteriin hyväksytyllä neuvojalla. 


Kuvat: Maaseutuverkosto