Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Teollisen kokoluokan aurinkovoimapuistot rantautuvat Pirkanmaalle

Pirkanmaalle suunnitellaan jo useita yli 100 hehtaarin teollisen kokoluokan aurinkovoimapuistoja, joka vastaa noin 140 jalkapallokentän kokoista aluetta. Ympäristöministeriö on linjannut, että teollisen kokoluokan voimalat määritellään pinta-alan mukaan, jolloin kynnys ylittyisi noin 100 hehtaarissa. Toisena määritelmänä voidaan pitää, jos aurinkovoimapuistot tuottavat energiaa yli 1 megawatin ja niiden pääasiallinen tuotanto ei tule omaan käyttöön.


Kuva Pixabay

Pirkanmaalle suunnitellaan jo useita yli 100 hehtaarin teollisen kokoluokan aurinkovoimapuistoja, joka vastaa noin 140 jalkapallokentän kokoista aluetta. Ympäristöministeriö on linjannut, että teollisen kokoluokan voimalat määritellään pinta-alan mukaan, jolloin kynnys ylittyisi noin 100 hehtaarissa. Toisena määritelmänä voidaan pitää, jos aurinkovoimapuistot tuottavat energiaa yli 1 megawatin ja niiden pääasiallinen tuotanto ei tule omaan käyttöön.

Tällä hetkellä aurinkovoimaloiden rakentamisesta päätetään tapauskohtaisesti kunnissa

Nopean kehityksen taustalla on suuri kysyntä fossiilittomaan energiantuotannon kasvattamiseen sekä kevyt lupamenettely. Aurinkovoimaloiden lupamenettely voi joissain tapauksissa olla huomattavasti esimerkiksi tuulivoimahankkeita nopeampaa, sillä teollisen kokoluokan aurinkovoimalan voi hankkeesta riippuen rakentaa haja-asutusalueelle pelkällä kunnan rakennusluvalla ja suunnittelutarveratkaisulla. Laki ei lähtökohtaisesti tällöin edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Yhtenäisen sääntelyn puute voi kuitenkin aiheuttaa erilaisten tulkintojen syntymisen.

Tilanteen selkeyttämiseksi ympäristöministeriö on koonnut vuoden ajaksi ohjausryhmän, jonka johdolla valmistellaan opasta suurten aurinkovoimaloiden kaavoitukseen ja lupamenettelyyn. Oppaan arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.

Teollisten aurinkovoimahankkeiden ympäristövaikutukset

Teollisen mittakaavan aurinkovoimalat automaattisesti edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). YVA-menettelyä tulee kuitenkin soveltaa, mikäli yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonto pysyväisluonteisesti muutetaan toteuttamalla

  • uudisojituksia tai kuivattamalla ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita
  • poistamalla puusto pysyvästi tai
  • uudistamalla alue Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomilla puulajeilla.

Vaikka aurinkovoimala ei ylittäisi 200 hehtaarin rajaa, voi hanke olla YVA-velvollinen yksittäistapauspäätöksen perusteella, mikäli sen katsotaan todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Siksi myös pienempää aurinkovoimahanketta suunnittelevan tulisi hyvissä ajoin selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Alueen ELY-keskus tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta yksittäistapauksessa. Asian voi saattaa vireille hankkeesta vastaava, alueellinen ELY-keskus, yksityishenkilö, kansalaisjärjestö tai muu viranomainen.

Aurinkopuistojen ympäristövaikutukset kohdistuvat mm. luontoarvoihin ja alueen käyttötarkoituksen muutokseen

Pelkkä aurinkopuiston koko ei kerro millaisia haittavaikutuksia hanke mahdollisesti aiheuttaa. Pienempikin aurinkovoimapuisto voi heikentää herkkien lajien elinympäristöä ja ilman riittäviä selvityksiä suunnitteluvaiheessa voi käydä niin, että vaikutukset havaitaan myöhemmin mahdollisesti herkkien lajien kannalta ikävin seurauksin.

Merkittävimmät aurinkoenergian tuotantoalueeseen liittyvät negatiiviset ympäristövaikutukset liittyvät suuren pinta-alatarpeeseen, jossa maisema muuttuu yli 30 vuodeksi teollisuusalueeksi, metsä- ja pelto-pinta-alaa menetetään ja alueen virkistyskäyttömahdollisuudet heikkenevät. Eikä pidä unohtaa vaikutuksia, jotka mahdollisesti rakennettavat suurjännitejohdot aurinkosähkön yhteydessä ja lämmönsiirtoputkisto aurinkolämmön yhteydessä aiheuttavat.

Negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä tai lieventää

Negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä sijoittamalla laajoja aurinkovoimapuistoja alueille, joissa ympäristö- ja luontovaikutukset jäävät pieniksi. Näitä alueita ovat käytöstä poistetut turvesuot ja pellot sekä joutomaat. Kunnilla onkin rooli selvittää missä sijaitsevat potentiaaliset aurinkopuistolle soveltuvat alueet, jotta haittavaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Miten hanketoimijat ovat sitten vähentäneet aurinkovoimapuistojen luontovaikutuksia? Vastuullisemmat toimijat ovat ehdottaneet, että paneelialueen maapohjaa ei täytettäisi sepelillä, jolloin kasvien ja hyönteisten elinympäristö säilyisi. Lisäksi aurinkovoimalan maapohjan kasvillisuutta voidaan ajan kuluessa niittää, mikä voi edistäisi niityn kaltaisen elinympäristön muodostumista. Vaihtoehtona on myös jättää paneelirivien väliin tilaa, joissa pensaiden ja muun kasvillisuuden annetaan kasvaa. Laajojen paneelialueiden aitaamisen haittoja on myös pyritty ehkäisemään jättämällä aitoihin aukkoja, joista pienet eläimet pääsevät kulkemaan.

Lisätietoa aurinkoenergiasta:

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00–12.00

Teollisen aurinkovoiman YVA-menettelystä lisätietoa:

Pirkanmaan ELY-keskus
Ylitarkastaja Marcus Nykopp
marcus.nykopp(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 036 252