Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Metsien suojelu on tärkeä tapa tukea luonnon monimuotoisuutta - ELY-keskusten asiantuntijat auttavat metsänomistajia vapaaehtoisessa metsien suojelussa

Metsillä on keskeinen rooli Suomen ilmastotalkoissa niin hiilinieluina kuin -varastoina. Suomalaiset suojelivat metsää pysyvästi vuonna 2022 noin 4 700 hehtaaria metsien monimuotoisuutta tukevan METSO-ohjelman kautta. METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Suojelutavoitteesta oli vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettu 93 %. Tänään 21.3. vietetään Maailman metsäpäivää.

Metsänomistajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vapaaehtoiseen metsiensuojeluun METSO-ohjelman myötä. ELY-keskusten asiantuntijat arvioivat metsien suojeluarvoa puuston määrän ja luontoarvojen perusteella. Mahdollisessa suojelukohteessa erityistä huomiota kiinnitetään lahopuun määrään, edelliseen hakkuuseen, maapohjan rehevyyteen ja soistumiseen sekä vanhojen tai järeiden havu- ja lehtipuiden määrään.

Suojelusta maksetaan metsänomistajille kohtuullinen korvaus, joka on verovapaa. Metsänomistajien, metsäammattilaisten ja ELY-keskusten yhteistyöllä on suojeltu yhteensä jo 84 147 hehtaaria luonnonsuojelulailla vuosina 2008–2021.

Metsien hiilinielut ovat pienentyneet merkittävästi

Luonnonsuojelun merkitys ilmastonmuutoksessa liittyy mm. hiilivarastojen ja nielujen ylläpitämiseen. Suojelualueet auttavat myös eliöiden sopeutumisessa ilmastonmuutokseen ja suojelualueverkosto auttaa eliölajien siirtymisessä kohti pohjoista ilmaston lämmetessä. Esimerkiksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä kasvillisuus sitoo hiilidioksidia keskimäärin 3,5 t CO2e*/ha/vuosi. Metsissä luku voi olla parhaimmillaan noin 7 t CO2e / ha / vuosi bruttona, mutta se koskee nuoria metsiä.

METSO-ohjelmassa suojellaan etenkin vanhoja metsiä, joissa vuosittainen nielu ei ole nuorten metsien tasoa. Vanhat metsät toimivat edelleen pienenä vuosittaisena hiilinieluna ja etenkin hiilen varastona. Suurin hiilivarasto ei kuitenkaan ole puissa, vaan maaperässä. Vuosittaisen hiilinielun ohella metsien suojelulla suojellaan myös maaperässä ja puissa oleva hiilivarasto.

* Tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilidioksidiekvivalentilla tarkoitetaan päästöjen määrää, jossa eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on otettu huomioon.

HELMI ja METSO –ohjelmilla edistetään luonnon monimuotoisuutta

ELY-keskusten asiantuntijat tekevät työtä luonnonsuojelualueiden perustamiseksi vapaaehtoisissa Helmi- ja METSO-ohjelmissa. Helmi- eli elinympäristöohjelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Ohjelmassa kartoitetaan sekä kunnostetaan esimerkiksi lintuvesikohteita, metsäisiä elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, pienvesiä ja soita. METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja: turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Suojelusta maksetaan korvaus.

Lisätietoja