Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistuu: tällaisia maaseudun kehittämishankkeita rahoitetaan tulevalla rahoituskaudella 

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen ja näin ollen myös maaseudun kehittämishankkeet. Yksityiskohtaisemmin tulevan rahoituskauden kehittämishankkeisiin voit tutustua hanketoimijan lukupaketin avulla (PDF).   

EU satsaa kestävään tulevaisuuteen

EU on asettanut tavoitteita, jotka yhdessä Suomen kansallisten tavoitteiden sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen paikallisiin strategisten painopisteiden kanssa luovat raamit tulevalla rahoituskaudella rahoitettaville kehittämishankkeille. EU:n maaseudun kehittämisen tavoitteena on muun muassa lisätä osaamista ja digitalisaatiota, lujittaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta sekä hillitä ilmastonmuutosta. EU:n tavoitteista voit lukea lisää täältä (MMM.fi). 

Kehittämishankkeet Suomen CAP-suunnitelmassa

EU-tasolla asetettujen tavoitteiden lisäksi Suomi on kirjannut omat tavoitteensa omaan CAP-suunnitelmaansa. Suunnitelmaan on kirjattu tulevalla rahoituskaudella toteutettavat toimenpiteet ja niiden rahoittamiseen liittyvät yksityiskohdat. Tulevalla rahoituskaudella maaseudun kehittämishankkeita koskevat toimenpiteet jakautuvat seuraavasti: 

•    yleishyödylliset investoinnit
•    laajakaistainvestoinnit
•    yhteistyötoimet
•    maaseudun innovaatioryhmät (EIP)
•    tiedonvälitys
•    Osaamisen kehittäminen – koulutus 

Yleishyödylliset investoinnit voivat olla investointeja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi rahoitetaan monen tyyppisiä investointeja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen, kuten esimerkiksi luonnon virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan infrastruktuuriin. 

Laajakaistainvestointien tavoitteena on huippunopean laajakaistan saatavuuden parantaminen maaseutualueilla. Toimenpiteessä toteutetaan ns. kyläverkkoinvestointeja, joilla lisätään maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja parannetaan yritysten toimintamahdollisuuksia.
Yhteistyötoimilla tarkoitetaan eri toimijoiden yhdessä toteuttamia hankkeita, jotka tähtäävät erilaisiin tavoitteisiin liittyen alkutuotantoon, ilmastonmuutoksen hillintään sekä yrittäjyyteen. Tavoitteena voi olla muun muassa maatilojen kilpailukyvyn kehittäminen, tilojen nykyaikaistaminen, laatujärjestelmien sekä tuottajaorganisaatioiden edistäminen, nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistäminen tai alueen sosioekonomisen rakenteen kehittäminen. Ilmastotoimilla on keskeinen rooli myös yhteistyötoimissa, ja hankkeet voivat tähdätä myös hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai luonnonvarojen kestävään hoitoon. Yhteistyö voi olla muodoltaan kahden tai useamman osapuolten välistä, ja hankkeita voidaan toteuttaa myös yritysryhmähankkeina tai viljelijäryhmähankkeina. 

Yhteistyötoimet kattavat myös älykkäät kylät -toiminnan, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja huomioidaan digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen.

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP) -hankkeeseen voi osallistua vähintään kaksi toimijaa, ja sen tavoitteena on uuden, alkutuotantoon liittyvän innovaation kehittäminen, kokeilu, käyttöönotto ja/ tai markkinoille saattaminen. 

Tiedonvälitys -toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, jotka parantavat yhteen tai useampaan CAP-suunnitelman erityistavoitteisiin liittyvää tiedonkulkua. Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten ja yhteisöjen ja asukkaiden teemoihin sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään tiedon lisäämiseen.

Koulutus -toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, jotka parantavat CAP-suunnitelman erityistavoitteisiin liittyvää osaamista. Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten ja yhteisöjen ja asukkaiden osaamisen lisäämiseen sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään tiedon lisäämiseen.

Pohjanmaan ELY-keskus pyrkii alueen elinvoiman lisäämiseen

Suomen CAP-suunnitelman ja EU:n tavoitteiden lisäksi kehittämishanketta suunnittelevan on hyvä tutustua Pohjanmaan ELY-keskuksen paikallisiin maaseudun kehittämisen painopisteisiin. Niitä on neljä kappaletta. 

1.    Kannattava ja elinvoimainen maatalous
2.    Luonnonvarojen kestävä ja tehokas hyödyntäminen
3.    Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja –kilpailukyvyn vahvistaminen
4.    Maaseutu on hyvä paikka asua ja yrittää

Jokainen painopiste sisältää erikseen nimettyjä kehittämistarpeita, joihin Pohjanmaan ELY-keskus pyrkii maaseudun kehittämisrahoituksella vastaamaan. Voit tutustua Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelliseen kehittämissuunnitelmaan täällä (PDF)

Lue lisää