Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vaihtoehtoja puntaroitiin verkossa, Nokialla varaudutaan niin valtatieliikenteen kuin kaupunginkin tulevaan kasvuun (Pirkanmaa)

Monikymmenpäinen joukko nokialaisia keskusteli, kuunteli ja kommentoi avoimessa verkkotapahtumassa esiteltyä valtatie 12 aluevaraussuunnitelmaa.

Tulevaisuuden tavoitteet kiinnostavat, sillä parhaimmillaan 80 nokialaista oli linjoilla 11.3.2021, kun Valtatie 12 aluevaraussuunnitelmaa esiteltiin verkon Teams Live Event- tilaisuudessa.

Eniten kysymyksiä ja kommentteja esitettiin uudesta Kahtalammin eritasoliittymästä, josta esillä oli kaksi eri vaihtoehtoista sijaintia. Myös liikenteen aiheuttamat meluongelmat nousivat kommenteissa ja kysymyksissä esiin. Asiantuntijat saivat kiitosta esittelytilaisuuden valmisteluista. Tällaisten esittelytilaisuuksien järjestämiseen kannustettiin vastaisuudessakin. 

Aluevaraussuunnitelmalla varaudutaan tulevaan

Nokian kaupunki kasvaa ja laajenee lähivuosikymmeninä yhä lähemmäs valtatie 12 vaikutuspiiriä. Koska valtatie 12 kuuluu maamme pääväyliin, tienpitäjän on turvattava kasvavan valtatieliikenteen pitkämatkainen sujuvuus ja tasainen matkanopeus varautumalla tien mahdolliseen parantamiseen.

Nokialla vuoteen 2040 luotaava Pirkanmaan maankuntakaava edellyttää varautumista valtatie 12:n lisäkaistojen rakentamiseen. Pirkanmaan ELY-keskus ja Nokian kaupunki laativat nyt yhdessä valtatielle aluevaraussuunnitelmaa, jossa suunnitellaan tien parantamistoimenpiteitä, jotta niihin voidaan tulevaisuudessa varautua kaupungin kaavoituksessa ja tien varren rakentamisessa. Aluevaraussuunnitelman laatiminen on siis esisuunnittelua.

Ei vielä aikataulua, työ jatkuu vaihtoehtojen valinnalla

Valtatien kehittämisellä ei ole vielä aikataulua ja ennen rakentamista tarvitaan vielä tarkentavia suunnitteluvaiheita. Keskeisiä asioita ovat nykyisten Kehon ja Viholan eritasoliittymien parantaminen ja Sorvan tasoliittymän korvaaminen Kahtalammin eritasoliittymällä. Myös meluntorjunnan tarve, sekä pyörä- ja jalankulkuliikenteen pääreitit on selvitettävä.

– Meidän on erityisesti otettava huomioon pääväylän sovittaminen tiiviiseen kaupunkiympäristöön ja jo olemassa olevaan luonto- ja kulttuuriympäristöön, sanoo aluevaraussuunnitelmasta ELY-keskuksessa vastaava projektipäällikkö Minna Huttunen.

Suunnittelutyö jatkuu vaihtoehtojen valinnalla ja suunnitelmaratkaisujen tarkemmalla suunnittelulla. Kevään edetessä maastotöillä ja koekuopituksilla selvitetään tarkemmin muun muassa muinaisjäännösten sijaintia. Maastotöiden tekemiseen hankitaan maanomistajien luvat.

Vaiheittain parantaminen mahdollista

Aluevaraussuunnitelmassa esitettävät parantamistoimenpiteet voidaan toteuttaa myös vaiheittain, esimerkiksi parantamalla ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa nykyisiä eritasoliittymiä. Panimon alueella vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa Nokian kaupunki on muuttamassa nykyisen Viholan eritasoliittymän panimon puoleisen rampin sijaintia. Asemakaavamuutoksen yhteydessä valtatiellä oleviin liittymäkaistoihin ei tehdä muutoksia.

Tavoitteena on, että aluevaraussuunnitelma valmistuu tänä keväänä. Kun valtatien parantaminen on ajankohtaista, laaditaan tiesuunnitelma.  

Aluevaraussuunnitelman esittelytilaisuuden materiaali löytyy Nokian kaupungin sivuilta: https://www.nokiankaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/valtatien-12-aluevaraussuunnitelma-valilla-kahtalammi-maatiala/   

Autoja maantiellä.