Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Lappi tuʹlvv-vueʹǩǩ seill rääuhliʹžžen âʹlddpeeiʹvi ääiʹj – šurrtuuʹlvi riskk ij leäkku cõjjlõõttâm ǩieʹssmannust

Lappi JTP-kõõskõs da Tuʹlvvkõõskõs teâđte

Lappi jooǥǥi tuʹlvv-vueʹǩǩ seill rääuhliʹžžen âʹlddpeeiʹvi ääiʹj, ǥu muõtt sõdd meälǥžet takai čuäckksab šõõŋ diõtt. Riskk ǩieʹssmannu aalǥ šurrtuuʹlvid seill ooudâs, ǥu čueʹzzes šõŋŋpoodd cõjjlõõđeen teemperatuur vueiʹtte šõddâd ååʹn õuddlõsttum čiõlggsânji sõõrǥab, kuäʹss puuđǩânai muõtti såhttjummuš vuäitt šõddeed kolggmid sõrgg. Di jõs pakknummuž õhttvuõđâst šâʹdde kõrr ââʹbr, vueʹǩǩ šâdd tuõđšen. Oudldõõzz täʹrǩšmâʹvve âʹlddneäʹttli poddân.

Lappi šuuri jooǥǥi tuʹlvvpââʹj ääiʹjpoddân õuddlââʹstet ooudâs ǩieʹssmannu alggbeäʹl. Čoʹrstõkkân lij Simojooǥǥ vuʹvdd, koʹst šuurmõõzz kolggâm ääiʹjpodd lij oudldõõzz mieʹldd vueʹssmannu pieʹllrääʹj mâŋŋa. Jeeʹresåʹrnn še Lappist tuʹlvvpââʹj vueiʹtte očndõõttâd juʹn vueʹssmannu looppâst, jõs šõŋŋ pakkan õuddlâʹsttem čiõlggsânji sõõrǥab.

Rekordšuur tuuʹlv liâ vueiʹtlva âlddsin pukin Lappi čäʹccõõzzin. Šuurmõõzz skääđđriskkvuuʹd liâ Ǩeeʹmmjooǥǥ čäʹccõsvuuʹdest Kihttel da Ruäʹvnjargg da Torniojooǥǥ-Muoniojooǥǥ čäʹccõsvuuʹdest Pello. Täin vuuʹdin tuuʹlv ärvvtõõlât pââʹjdem skääđđraaj.

Ääiʹjpoddsaž čäʹccõsoudldõõzz mieʹldd muõtti sõʹdde takainallšeeʹm kuuʹǩǩab äiʹǧǧkõõskâst, mii uuʹccad siõmmna šurrtuuʹlv riisk. Saujj-Lappi vuuʹdest muõttoobbâs lij ǩeäppnam vueʹssmannu alggbeäʹlest, leša jeeʹresåʹrnn Lappist muõtti čääʹccäärv liâ ooudâs takainallšeeʹm šuur.

Lappist Simojokk da Ǩeeʹmmjooǥǥ vueʹll- da kõskkrääʹjest åårrai jokkvuuʹd liâ juʹn määŋgain paaiʹǩin võiddâm jiõŋin. Še Torniojooǥǥ da Âʹvveljooǥǥ veʹrddpaaiʹǩin kuʹǩes kõõsk liâ juʹn suddâm. Jiõŋŋõõʒʒâsriskk ärvvtõõlât uʹccen, ǥu meälǥžet ouddneei ǩiđđ da siõmmnai siõmmnai viõkkšõõvvi kolggâm rââššee jiõŋid miârkteeinalla.

Puõʹtti tuʹlvvteâđtõs uuʹdet neäʹttlest 21 da lââʹssen vueʹjjest teâđtet jeäʹrbi mieʹldd Twittrest.Tuʹlvv-vueʹǩǩ-kaart da oudldõõzzid vuäitak seuʹrrjed väʹlddkååddlaž www.pirrõs.fi/tuʹlvv-vueʹǩǩ-seeidain. Oudldõõzz peiʹvvtâʹvve mueʹdd čiâss kõõskin.

Lââʹssteâđ:

Jååʹđteei čääʹcctäälläʹšštobddi Timo Alaraudanjoki, Lappi JTP-kõõskõs,
teʹl. 0295 037 282, risttnõmm.sokknõmm@jtp-kõõskõs.fi

Jååʹđteei hydroloog Bertel Vehviläinen, Lääʹddjânnam pirrõskõõskõs,
teʹl.0295251731 (Tuʹlvvkõõskõs), risttnõmm.sokknõmm@pirrõs.fi

Vuäppõõzz jiõččtuåimliʹžže valmštõõttmõʹšše

Jueʹjj tuʹlvv-vuâmmšõõzzad Šõŋŋ-suåvldõõzzin

JTP-kõõskõõzz da Tuʹlvvkõõskõõzz õhttsa teâđtõõzz

Tuʹlvv-vueʹjj seuʹrrjummuš (

Twitter