Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeisiin, maatilarahoitukseen sekä viljelijätuille (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalvelut toimivat poikkeusaikanakin melko normaalisti. Asiantuntijamme tekevät etätyötä, joten olemme tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla virka-aikana. Asiakastapaamiset korvataan tarvittaessa Skypellä tai Teamsilla. Ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset löytyvät Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivulta kohdasta Ajankohtaiset, ja pyrimme jakamaan niitä myös Maaseutukuriirin verkko- ja FB-sivuilla.

Tähän on koottu ELY-keskukseen tulleita kysymyksiä liittyen koronaviruksen vaikutuksiin. Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteyttä ELY-keskuksen maaseutupalvelut- tai rakennerahastopalvelut -yksikön asiantuntijoihin.

Vaikutukset yritysten hankkeisiin  

Mitä voimme tehdä, jos koronavirustilanteesta johtuen investointia tai muita toimenpiteitä ei kyetä tekemään päätöksessä sanotussa toteutusajassa?

Kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan. Jatkoaikaa on mahdollista hakea muutoshakemuksella. Jatkoajan myöntäminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Koronatilannetta voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävänä syynä jakoajan myöntämiselle.   

Voinko pyytää ELY-keskusta nopeuttamaan maksuhakemukseni käsittelyä?

Kyllä voit pyytää. Ota yhteyttä oman hankkeesi maksatuskäsittelijään.

Voinko pyytää ELY-keskukselta kriisirahoitusta?

Maaseutuohjelman rahoitus ei ole luonteeltaan kriisirahoitusta, jolla voitaisiin vastata suoraan koronavirusepidemian aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla otettaisiin käyttöön uusia kokonaan kansallisesti rahoitettavia koronavirusepidemian aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen liittyviä rahoitusmuotoja. Maaseudun yritysrahoitusta voi kuitenkin hakea poikkeustilanteessakin normaaliin tapaan.

ELY-keskusten käyttöön on osoitettu 50 miljoonan euron määräraha koronaviruksen tuomien haittojen torjumiseksi. Haun aukeamisesta ja tuen saamisen edellytyksistä tiedotetaan ELY-keskuksen nettisivuilla. Myös muut ELY-keskusten normaalit yrityksiä tukevat työvälineet (Yritysten kehittämispalvelut, Maaseuturahaston avustukset ja Yrityksen kehittämisavustus) yritysten kehittämiseksi ovat koko ajan käytössä. Myös Business Finland ja Finnvera ovat varautuneet yritysten tilanteen helpottamiseen.

Lisätietoa yritysrahoituksista:

Vaikutukset kehittämishankkeisiin

Kehittämishankkeiden hakujakso päättyy aikataulun mukaisesti 31.3.2020

Voiko koronavirustilanteen johdosta toteuttamatta jääneestä hankkeen matkasta tai tapahtumasta syntyneitä kustannuksia hakea maksuun?

Mikäli hankematkoja peruuntuu tai siirtyy, on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava lento- ja junayhtiöiden tai matkavakuutuksen kautta. Koronaviruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia siltä osin, kun niihin ei ole mahdollista saada palautusta tai hyvitystä muuta kautta ja kun kustannukset kohdistuvat hankkeelle.

Mitä voimme tehdä, jos hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja ja tapahtumia uhkaa koronavirustilanteen johdosta jäädä toteuttamatta?

Ensisijaisesti tällaisissa tilanteissa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan. Jos hankeaika on päättymässä, voidaan harkita jatkoajan myöntämistä hankkeelle, jolloin hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja voidaan mahdollisesti tehdä myöhemmin. Jos matkojen siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista, ne voidaan perua. Tämä voi vaatia hankesuunnitelman muutoksen. Huomioitava on kuitenkin, että jatkoaika-/muutoshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Hanketilaisuuksia suunniteltu ja syntynyt kustannuksia, mutta tilaisuudet nyt peruttu. Onko kustannukset tukikelpoisia?

Ovat, ensisijaisesti suositaan siirtämistä, ei lopullista perumista, jolloin tehty valmisteleva työ ei mene täysin hukkaan.

Pitääkö hankesuunnitelmaa muuttaa?

Isommissa muutoksissa kyllä. Kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan.

Voiko pitää vaihtoehtoisesti webinaareja, vaikka niitä ei ole hankesuunnitelmassa mainittu.

Kyllä voi.

Tilaisuuksista olisi kertynyt hankkeelle yksityistä rahoitusta, joka nyt jää saamatta, mutta kustannukset juoksevat. Onko tähän mahdollista saada maksatushakemuksissa joustoa?

Ei ainakaan tässä vaiheessa.

Miten käy, jos nyt varaa kesäksi hankkeen opintomatkan majoituksen ja siitä menee ennakkomaksu ja sitten matkaa ei voidakaan järjestää. Onko kyseinen kulu silloin hankkeelle kuuluva kulu vai ei?

Jos ennakkomaksu on kesän opintomatkasta maksettu ja se peruuntuu koronan takia, niin se on force major -syy ja kuuluu hankkeen kustannuksiin. 

Vaikutukset maatilarahoitukseen 

Maatilarahoitus toimii normaalisti. Hakemuksia käsitellään Hyrrässä ja päätöksistä tulee hakijalle sähköpostiin tieto. Kehotamme viljelijöitä ensi sijassa sähköiseen hakuun. Mikäli rakennettava hanke ei ehdi valmistua määräaikaan mennessä, niin hankkeelle voi hakea jatkoaikaa lomakkeella 501. Jatkoaikaa on haettava ennen kuin hankkeen määräaika menee umpeen. Investoinnin toteutumista koskevissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä maatilarahoituksen asiantuntijaamme.

Vaikutukset tarkastuksiin

Yritysten ja hankkeiden investointitukien tarkastukset

Maaseuturahastosta rahoitettuihin investointeihin on toteutumisen tarkastamiseksi tehtävä tarkastuskäynti. Koronavirustilanteesta johtuen investoinnin tarkastus pyritään Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella tekemään muita vaihtoehtoisia keinoja hyödyntäen paikalla tehtävän tarkastuskäynnin sijaan. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maksatushakemukseen liitetyt valokuvat, joista voidaan luotettavasti todeta, että investointi on toteutettu sekä rakennusvalvontaviranomaisen antama loppukatselmuspöytäkirja, jossa ei ole huomautettavaa.

Tarkastukset maatiloilla 

Etelä-Savon ELY-keskus tekee vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.  Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan, mm. luomutarkastuksia ei toistaiseksi tehdä.

Paikalla tehtävät tilavalvonnat keskeytetään toistaiseksi. Tämä koskee tällä hetkellä käynnissä olevia eläintukien valvontoja. Kasvipeitteisyysvalvonnan maastokäyntejä, joissa kontaktit ovat vältettävissä, voidaan kuitenkin suorittaa.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löytyy Ruokaviraston sivulta:

Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat: