Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten maksullisista suoritteista

Valtioneuvosto on antanut asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017. Asetuksen voimassaoloaika on 1.1.-31.12.2017.

Asetuksella säädetään mitkä suoritteet ovat maksullisia, mistä maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Uudessa asetuksessa maksullistetaan muutamia suoritteita, jotka aikaisemmin ovat olleet maksuttomia. Näitä ovat:

  • omakustannusarvoa alemman hinnan mukaan perittävät suoritemaksut ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä
  • patoturvallisuuslaissa tarkoitetusta padon luokittelupäätöksestä
  • vahingonvaaraselvityksen hyväksymisestä.

Näiden suoritteiden tulee valtion maksuperustelain mukaan lähtökohtaisesti olla maksullisia.

Muilta osin asetus on saman sisältöinen edellisen vuoden maksuasetuksen kanssa.

Lue lisää:


Alueellista tietoa