Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Maaseutuohjelma ja biotalous (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Ominaista biotaloudelle on materiaalien tehokas kierrätys sekä ekosysteemipalvelujen toimintaedellytysten arvottaminen ja hyödyntäminen. Käsitteenä biotalous on laaja. Se kattaa muun muassa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden, kalatalouden, maatalouden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden. Myös luonto- ja maaseutumatkailu voidaan laskea osaksi biotaloutta.

Biotalous voidaan nähdä myös strategiana, jonka avulla yhteiskunta taistelee päivänpolttavia haasteita vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja alueiden kehittäminen. Strategisina tavoitteina uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyky vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa sekä kuluttajat voivat luottaa ruokaketjun vastuulliseen toimintaan.

2016 on biotalouden teemavuosi maaseudun kehittämisessä

Biotalous on vahvasti mukana Kaakkois-Suomen maaseutusuunnitelmassa 2014–2020. Painopisteiksi suunnitelmassa on nostettu biotalouteen liittyen toimiva elintarvikeketju, metsätalous ja bioenergia, matkailu ja yrittäjyyden vahvistaminen. 2016 on biotalouden teemavuosi maaseudun kehittämisessä Kaakkois-Suomessa. Uusiutuva energia, energiaa säästävät ratkaisut, yrittäjien ja toimijoiden biotalouden osaamisen kehittäminen sekä biotalouteen liittyvien innovaatiot. Biotaloutta voidaan edistää kyseisiin toimiin sekä yritys- että kehittämishankerahoituksen turvin.

Biotalouden voi jakaa neljään pääryhmään värien mukaan. Vihreässä biotaloudessa metsävarojen käyttöä lisätään kestävästi ja puuraaka-aine jalostetaan kotimaassa. Puuperäisten liikennepolttoaineiden kehitystä edistetään ja turvataan pienpuun käyttöön perustuvaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Keltaisen biotalous perustuu maatalouteen ja ruokaan. Peltobiomassoja ja lannan sisältämää energiaa hyödynnetään kestävästi ja tehokkaasti. Proteiiniomavaraisuus paranee, hiilijalanjälki pienenee ja huoltovarmuus lisääntyy.

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan vesivarojen ja vesiekosysteemien tuotantopotentiaalia. Lisätään alueellisesti kalavarojen käyttöä ja hyödynnetään uusimmalla teknologialla vesivarojen hyötysuhdetta.

Punaisessa biotaloudessa hyödynnetään biojalostamoiden sivuvirtoja ja luodaan edellytyksiä biotalouspohjaiselle yritystoiminnalle yhteistyön avulla.

Biotalous ei ole uusi keksintö

Tulevaisuuden biotalous on sekä globaalia että lokaalia. Ruoka ja energia tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakaskuntaa niin, että tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Maailmanmarkkinoilla vaihdetaan erityistuotteita ja palveluja sekä biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Biotalous ei ole uusi keksintö. Biotaloudessa tehdään asioita uudella tavalla ja siten luodaan perusteet uudelle sekä paremmalle tulevaisuudelle.

Jukka Penttilä
Asiantuntija, maaseutupalvelut-yksikkö


Alueellista tietoa