Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Vesistökunnostuksia avustettiin Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesistökunnostushankkeille. Avustusta myönnettiin muun muassa vesistöjen kunnostuksen suunnitteluun ja vesistön valuma-alueelle laadittavan metsätalouden vesiensuojelusuunnitelman laatimiseen. Rahoitusta myönnettiin myös konkreettisille kunnostustoimille kuten hoitokalastukseen, vesikasvien poistoon ja kosteikon perustamiseen.

Vesistökunnostusavustuksilla toteutetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Avustusten seuraava hakukierros avautuu syksyllä 2020. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien ja vesiympäristön tilaa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Avustetut kunnostushankkeet Etelä-Savossa keväällä 2020

 • Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoiston (Mikkeli). Hankkeen tavoitteena on jatkuvan toimintamallin luominen hoitokalastuksen toteuttamiseen Etelä-Savossa ja digitaalisen tiedonsiirtokanavan kehittäminen. Hakijana on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja avustusta hankkeelle myönnettiin 116 060 euroa.
 • Kyyveden vähempiarvoisen kalan pyynti (Mikkeli). Hankkeen tavoitteena on hoitokalastuksen toteuttaminen Kyyveden matalilla lahtialueilla. Hakijana on Kyyveden osakaskunta ja avustusta hankkeelle myönnettiin 18 600 euroa.
 • Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitokalastushanke (Mikkeli). Tavoitteena on jatkaa vesialueen kunnostusta hoitokalastuksella, jonka saalistavoitteena on 40 000 kg. Hakija on Mikkeli-Luonteri kalatalousalue ja avustusta hankkeelle myönnettiin 10 000 euroa.
 • Hoitokalastus, vesikasvien niitto ja vedenalaisten kivien merkitseminen Pertun osakaskunnan alueen järvissä (Pertunmaa). Hakija on Pertun osakaskunta ja avustusta hankkeelle myönnettiin 5 000 euroa.
 • Särkikalojen nuottaus rehevöityvän järven tilan parantamiseksi (Pertunmaa). Tavoitteena on ylläpitää vesien hyvää tilaa Haukilammella hoitokalastuksella. Hakija on Haukilampi-yhdistys ry ja avustusta hankkeelle myönnettiin 475 euroa
 • Yleissuunnitelma lähivesistöjen tilasta ja sen kohentamisesta (Mäntyharju). Hakijana on Mäntyharjun kunta ja avustusta hankkeelle myönnettiin 5 600 euroa.
 • Etelä-Tervajärven niitto- ja luontoarvoselvityksen laatiminen (Mäntyharju). Hankkeen tavoitteena on laatia luontoselvitys/niittosuunnitelma Etelä-Tervajärvelle. Hakijana on Toivola 3 osakaskunta ja avustusta hankkeelle myönnettiin 1 750 euroa.
 • Aluslammen kosteikko (Pieksämäki). Hankkeen tavoitteena on perustaa monipuolinen kosteikkoalue Pieksämäen Virtasalmella sijaitsevalle Myysälänmäen tilalle. Avustusta myönnettiin 6 200 euroa.
 • Raudanvedet 2020 -hanke (Rantasalmi). Hankkeen tavoitteena on jatkaa pintavesien hoitotyötä hoitokalastamalla ja vesikasvien poistolla Raudanveden ja Kosulanlammen alueilla. Hoitokalastuksen saalistavoite on noin 10 000 kg. Hakijana on Rantasalmen kunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 4 500 euroa.
 • Hoitokalastus Valvatuksella (Joroinen). Hankkeen tavoitteena on hoitokalastaa noin 15 000 kg kalaa Valvatuksesta. Hakijana on Eläköön Valvatus ry ja avustusta hankkeelle myönnettiin 6 575 euroa.
 • Suurjärven metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke (Puumala). Hankkeen tavoitteena on laatia metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma Suurjärven valuma-alueelle. Hakijana on Imatran seudun ympäristötoimi ja avustusta hankkeelle myönnettiin 3 600 euroa.

Lisäksi Etelä-Savossa on käynnissä useita vesienhoidon hankkeita, joissa ELY-keskuksen avustuspäätös on tehty vuonna 2019 ja joissa toteutus on vuoden 2020 aikana.

Vesistökunnostuksiin rahoitusta ELY-keskuksesta, seuraava haku avautuu syksyllä 2020

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksesta. Valtion tuen osuus hankkeiden toteuttamisesta on yleisesti puolet, vaihdellen 20–70 prosentin välillä. Hankkeiden toteuttajina voivat esimerkiksi kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat ja vesiensuojeluyhdistykset. Avustetut hankkeet ovat usein perinteisiä kunnostushankkeita, joihin sisältyy hoitokalastusta, virtausolojen parantamista, niittoja ja vedenkorkeuden nostoja. Lisäksi on avustettu muun muassa lintuvesikunnostuksia sekä vesiensuojelukosteikkohankkeita.

Vesistökunnostusten rahoitus on osa ympäristöministeriön käynnistämään vesiensuojelun tehostamisohjelmaan, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila. Tehostamisohjelman rahoitusta suunnataan muun muassa vesistökunnostuksiin sekä vesiensuojeluun. Virtavesikunnostuksiin ja kalojen vaellusesteiden purkamiseen myönnetään avustuksia myös maa- ja metsätalousministeriön osoittamista määrärahoista.

Seuraava valtionavustuksen haku alkaa ELY-keskuksessa syksyllä, mutta valmistelut rahoituksen hakemiseen kannattaa aloittaa jo kuluvan kesän aikana. Haun avautumisesta tiedotetaan syksyn aikana tarkemmin.

Aloita kunnostushankkeen suunnittelu ajoissa

Kunnostushankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Ennakkoon on hyvä miettiä yhdessä ranta-asukkaiden, vesialueen omistajien ja muiden kiinnostuneiden kanssa oman vesistön ongelmia ja niihin sopivia kunnostustoimia. Lisäksi kannattaa suunnitella omarahoitusosuuden järjestämistä, selvittää hankkeelle sopiva vetäjä ja avustukselle järjestäytynyt hakijataho. Hanketta suunnitellessa on hyvä tietää vesistön nykyinen tila ja tehdyt toimet sekä ottaa selville, vaativatko kunnostustoimet lupia. Myös kumppaneita kannattaa etsiä, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä.

Lisätietoja:

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi

Vesistösuunnittelija Teemu Oittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 099, teemu.oittinen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 187, marjukka.kilpelainen(at)ely-keskus.fi