Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnistää suunnitteluhankkeen Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi (Satakunta)

Karvianjärven ja sen alapuolella sijaitsevan Kirkkojärven ekologinen tila on välttävä. Järvien veden laadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantuminen edellyttää valuma-alueelta tulevan, vesistöä rehevöittävän kuormituksen merkittävää vähentämistä. Sen eteen on tehtävä paljon kehittämistyötä. Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi on käynnistetty suunnitteluhanke, jossa etsitään keinoja valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseen sekä selvitetään valuma-alueen jokien ja purojen veden laatua. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla saadaan alueen vesitase hallintaan niin, että kuormitusta ei kulkeudu vesistöön asti ja pellot ja metsät säilyvät tuottavina.

Vesienhoitotyö on laaja kokonaisuus, jonka avulla voidaan parantaa paitsi vesistöjen tilaa, myös alueellista viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä, maisemallisia arvoja, luonnon monimuotoisuutta sekä elinkeinotoiminnan kannattavuutta.  Vesienhoidon yhteydessä voidaan muodostaa toimintatapoja, joilla turvataan esimerkiksi peltoalueiden viljelykelpoisuus tulevaisuudessa, parannetaan vesitaloutta ja hillitään ilmastonmuutosta. On tärkeää löytää toimia, joilla mahdollistetaan elinkeinotoiminnan jatkuminen vesienhoidolliset tarpeet huomioiden.

Suunnitteluhankkeen toteuttajaksi on valittu KVVY Tutkimus Oy, jonka yhteistyökumppanina toimii Etelä-Suomen salaojakeskus, joka on osa ProAgria Etelä-Suomi ry:tä. Suunnitteluhanke käynnistyi loppuvuodesta 2019 vesinäytteenotolla. Myös erilaisia paikkatietoon ja malleihin pohjautuvia tarkasteluita on toteutettu. Varsinainen suunnittelutyö toteutetaan vuoden 2020 aikana. Suunnitteluhanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Osallistava suunnittelu on työn perusta

Vesienhoitotyöstä hyötyvät ennen kaikkea paikalliset asukkaat ja vesistön käyttäjät. Jotta työssä voidaan onnistua, on tärkeää, että paikallinen tietämys ja tarpeet tulevat mahdollisimman laajasti huomioiduksi suunnittelun käynnistymisestä alkaen. Työn onnistumisen perusedellytys on myös se, että suunnitelman sisältöön ollaan valmiita sitoutumaan ja toimien edistämiselle löytyy paikallinen hyväksyntä ja tahtotila. Yhteistyö maanomistajien, alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa on lähtökohta onnistuneelle suunnitteluhankkeelle.

Suunnittelutyö tullaan käynnistämään työpajalla, joka pidetään 4.2.2020 Karvian kunnantalolla. Työpajan ideana on koota yhteen paikallistuntemus ja näkemykset alueen kehitystarpeista. Työpajassa halutaan etsiä yhteistyötahoja esimerkiksi maanomistajista ja paikallistoimijoista, joiden kanssa suunnittelua voidaan jatkaa paikallisten tarpeiden edistämiseksi. Työpajatyöskentelyä jatketaan kevään 2020 aikana.

Hyötyjä hankkeiden välisestä yhteistyöstä

Eri asiantuntijatahojen vetämien hankkeiden välisellä yhteistyöllä halutaan tukea ja edistää paikallisia elinkeinoja ja maankäyttöä. Suunnitteluhankkeen aikana tullaankin järjestämään maatalouteen ja metsätalouteen painottuvia teemapäiviä alueella. Näistä tapahtumista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoja hankkeesta:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ylitarkastaja Johanna Lantto, puh. 050 396 1563, [email protected]

KVVY Tutkimus Oy
Ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki puh. 03 246 1231, [email protected]

Etelä-Suomen salaojakeskus
Suunnittelija Timo Niemelä puh. 043 824 9612, [email protected]

 

Työpaja Karvian alueen vesien tilan parantamisesta

Mitä tehdä hankalasti viljeltäville pelloille tai joutomaille? Entä märälle metsäpalstalle, jossa puusto ei kasva? Löytyisikö asioille yhteinen sävel, jonka myötä päästäisiin yhdessä parantamaan alueen vesien tilaa ja samalla ratkaisemaan maankäytöllisiä pulmia? Tule kuulemaan, millaisessa tilassa Karvianjärven vesistöalueen vedet ovat ja minkälaisilla toimenpiteillä vesien tilaa olisi mahdollista parantaa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan alueen kehittämisestä niin vesienhoidon, virkistyskäytön ja kalatalouden kuin elinkeinotoiminnankin tiimoilta! Työpaja on kaikille avoin ja maksuton.

Tiistaina 4.2.2020, klo 17.00-19.30
Karvian kunnantalon valtuustosali, Kylä-Karviantie 17

Ohjelma:

17.00 Kahvitus

17.30 Alkusanat
Kuormitusselvitys- ja kunnostussuunnitteluhankkeen esittely
Millä valuma-alueen toimenpiteillä vesien tilaa voidaan parantaa?

18.15 Keskustelua alueen kehittämismahdollisuuksista, kunnostustarpeista ja mahdollisista toimenpiteistä

Työpajan järjestää Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeen ja KVVY Tutkimus Oy:n kanssa

Lisätietoja työpajasta:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ylitarkastaja Johanna Lantto, [email protected]

KVVY Tutkimus Oy
Ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki, [email protected]

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry/ Satakunnan vesistöneuvonta -hanke
Ympäristöasiantuntija Hanna Arola, [email protected]