Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää Tampereen Kalevanrinteen asemakaavaehdotukseen lisäselvityksiä (Pirkanmaa)

Tampereen kaupunki suunnittelee asemakaavamuutosta Kalevanrinteen kaupunginosaan. Asemakaavamuutoksen myötä Takojankatu 2-10 alueelle suunnitellaan mm. asuinkerrostaloja. Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää lisäselvityksiä mm. alueella sijainneen vanhan kaatopaikan vaikutuksista rakentamiseen sekä suunnittelun vaikutuksista lähialueen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Tampereen kaupungin Kalevanrinteen asemakaavaehdotuksesta (Kalevanrinne, Takojankatu 2-10, Tampere, kaava 8656).  Kalevanrinteen alueella on sijannut 50-luvun lopulla toimintansa lopettanut kaatopaikka.

Asemakaavamuutoksessa alueelle on suunniteltu käyttötarkoituksen muutosta asumiselle. Asemakaavassa on osoitettu pääosin 8-12-kerroksisia pistekerrostaloja yhteensä 13 kpl. Uusia asukkaita kaava-aineiston mukaan alueelle voisi tulla noin 1 360.

Kaatopaikan vaikutukset tulee selvittää tarkemmin

Asemakaavaluonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa 25.6.2019 ELY-keskus toi esille, ettei vanhan kaatopaikan päälle voi sijoittaa asuinrakentamista. Nyt lausuttavassa kaavaehdotuksessa on kuitenkin osoitettu merkittävästi asuinrakentamista nimenomaan vanhan kaatopaikan päälle. Esitettyjen tutkimustulosten ja kaavan selvitysaineiston perusteella ELY-keskus katsoo, että maaperässä olevasta jätetäytöstä saattaa kulkeutua haitallisia yhdisteitä tulevien rakennusten sisäilmaan. Lisäksi maaperässä havaitut kaatopaikkakaasut saattavat muodostaa riskin alueen käytölle.  Orgaanisen aineen hajoamisesta syntyvä metaani muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen, kun sen määrä tilavuudesta on 5−15 %. Metaani saattaa aiheuttaa syttyessään räjähdysvaaran, mikäli sitä kertyy alueella sijaitseviin rakenteisiin kuten laatan alle, viemäriverkostoon tai muuhun suljettuun tilaan. Metaani voi myös tunkeutua rakennuksiin esimerkiksi putkistojen kautta.

ELY-keskus katsoo, että laaditut selvitykset eivät ole riittäviä, eikä asemakaavaa voida hyväksyä. Haitta-ainepitoisen ja kaasuja sisältävän täytön aiheuttamia riskejä alueelle suunnitteilla oleville toiminnoille tulee tarkastella uudelleen ja riskit hallita, ennen kuin alueelle voidaan hyväksyä asuinrakentamiseen perustuva asemakaava. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan orgaaniset jätteet tulisi ensisijaisesti poistaa rakennuksen alta.

ELY-keskus on ottanut lausunnossa kantaa myös rakennusten melu- ja valoisuusolosuhteiden selvittämiseen. Alueelle suunniteltu rakentaminen on ELY-keskuksen lausunnon mukaan mahdollista toteuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että alueen tuleville asukkaille pystytään takaamaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö. Näiden kriteerien täyttymistä ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole vielä pystytty riittävän luotettavasti osoittamaan.

Suunnittelulla vaikutuksia myös läheiseen maisema-alueeseen ja kulttuuriympäristöön

ELY-keskus toteaa lausunnossaan myös, että kaavaehdotuksessa esitetyllä mittavalla rakentamisella voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia maisema-alueeseen sekä haitallisia vaikutuksia viereisen RKY-alueen arvoihin. Suunnittelualue rajoittuu kahteen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Kalevan kirkko ja kaupunginosa sekä Kalevankankaan hautausmaa). Kalevankangas kuuluu osana Pirkanmaan harjumaisemiin, jotka ovat mukana ehdotuksessa uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Lisäksi alue rajautuu ja sisältyy osin Kalevankankaan muinaisjäännösalueeseen.  Suunnitellun massiivisen rakentamisen todetaan olevan liian korkeaa suhteessa maisemaan. ELY-keskuksen lausunnon mukaan selvitykset ovat myös tältä osalta puutteellisia.

Lisätietoja: