Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Jokimaan kierrätyslaitoksen tulipalon sammutusjätevesien hallinta onnistui hyvin - Hämeen ELY-keskus seuraa jälkitoimenpiteiden toteuttamista (Päijät-Häme)

Lahden Jokimaan kaupunginosassa Syväojan teollisuusalueella syttyi torstaina 28.5.2020 tulipalo Purkupiha Oy:n kierrätyslaitoksella. Tulipalo sai alkunsa käsittelyhallista, jossa valmistetaan murskauslaitteistolla kierrätykseen tai hyötykäyttöön sellaisenaan soveltumattomasta rakennus- ja purkujätteestä kierrätyspolttoainetta. Tulipalon syttyminen kierrätyspolttoainekasassa havaittiin lämpökamerakuvista, ja laitoksen henkilökunta aloitti alkusammutustoimet sekä hälytti pelastuslaitoksen paikalle. Palo kuitenkin lähti leviämään nopeasti, ja laitoksen henkilökunta joutui väistymään ja odottamaan pelastusyksiköiden saapumista.

Tulipalossa paloi kierrätyspolttoainetta, rakennus- ja energiajätettä sisältänyt käsittelyhalli sekä pakkaus- ja rakennusjätettä sisältänyt varastokatos. Tuli levisi myös piha-alueella varastoituihin jätteisiin, työkoneisiin, vaarallisen jätteen varastokonttiin, sekä itäpuoleiselle lähivirkistysalueelle Syväojanpuistoon. Lähialueelle annettiin tulipalon aikana vaaratiedote runsaan savunmuodostuksen vuoksi. Sammutustyöt alueella jatkuivat lauantaille aamuyöhön asti. Sammutustöiden yhteydessä käsittelyhalli ja varastokatos tyhjennettiin, jotta kaikki materiaali kasoissa saatiin sammutettua. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa palotutkintaa sekä laatii tapahtumista onnettomuusselosteen. Pelastuslaitoksen osalta tehtävät laitosalueella on saatu onnistuneesti päätökseen.

Tulipalosta aiheutuneet savukaasut levisivät enimmäkseen tuulensuunnan mukaisesti Hollolan ja Orimattilan kuntien alueelle kaakon suuntaan. Hollolan ja Orimattilan kuntien sekä Lahden kaupungin terveydensuojeluviranomaisten mukaan tarvetta ympäristönäytteenotolle ei arvioida olevan. Luonnossa tai puutarhoissa ei tähän aikaan vuodesta juurikaan kasva sellaisenaan syötäviä kasviksia, joista näytteenotto tässä tilanteessa olisi tarpeen.

Ympäristövaikutusten torjunta sammutusjätevesien osalta onnistui kohteessa hyvin. Sammutusjätevesien pääsy läheiseen Makkaraojaan ja edelleen Porvoonjokeen saatiin pääosin estettyä. Sammutusjätevesi ohjattiin teollisuuskiinteistön viereiseen Syväojanpuistoon palon aikana kaivettuun ja laajennettuun altaaseen, josta vesi siirrettiin traktorivetoisella säiliöllä edelleen säiliöautoon ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskukseen käsiteltäväksi. Jätevedenkäsittely tehtiin ns. geotuubien avulla. Jätevesi johdettiin Kujalasta edelleen Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Tulipalosta syntynyttä sammutusjätevettä kerättiin, kuljetettiin ja käsiteltiin yhteensä 1450 tonnia.

Tulipalon ympäristövaikutuksia selvitetään näytteenoton avulla. Tulipalon aikana Makkaraojasta otettiin kaksi vesinäytettä. Lisäksi sammutusjätevedestä otettiin näyte laadun selvittämiseksi. Näytetulosten perusteella tullaan arvioimaan tulipalon mahdolliset vaikutukset Makkaraojassa. Lisäksi altaiden sekä laitosalueen laskuojan alueelta tullaan selvittämään maaperänäyttein mahdollista sammutusjätevesien aiheuttamaa pilaantuneisuutta. Tarvittaessa pilaantunut maaperä kunnostetaan.

Paloalue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole yhteiskunnan vedenhankintaan tai laajempaan yrityskäyttöön tarkoitettuja vedenottamoita. Syväojan teollisuusalueen maaperä on itäosiltaan savea ja savikerroksen paksuus on 5-10 metriä. Lähin tulipalon savukaasujen leviämissuunnassa sijaitseva pohjavesialue sijaitsee noin 8,5 km päässä Orimattilan Virenojalla. Pohjavesialueilla muodostuva vesi suodattuu maaperän läpi vajotessaan, jolloin ilmassa mahdollisesti olevat haitalliset aineet pidättyvät maaperään. Tulipalon aikana lähialueella ei satanut, joten savukaasut kulkeutuivat laajalle alueelle palopaikalta kohti kaakkoa samalla vähitellen laimentuen ja muuttuen osittain ns. kaukokulkeumaksi. Yhteiskunnan vedenottamoilla seurataan lakisääteisesti ja säännöllisesti vesijohtoverkostoon johdettavan veden laatua. Mahdollisten yksityiskaivojen vedenlaatuun liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä oman kunnan tai kaupungin terveysvalvontaan. Lähimmillään noin 2,5 km päässä sijaitsevalle Renkomäen pohjavesialueelle eikä pohjavesialueella tapahtuvalle vedenotolle ole tulipalolla vaikutuksia.

Purkupiha Oy:n Jokimaan kierrätyslaitoksella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupa, jonka noudattamista Hämeen ELY-keskus valvoo. Hämeen ELY-keskus valvoo tulipalon jälkitoimien toteuttamista laitosalueella ja sen ympäristössä. Kierrätyslaitoksen vastaanottotoiminta on toistaiseksi keskeytetty ja laitoksen piha-aluetta tyhjennetään. Palaneita jätteitä toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, kierrätyspolttoainetta toimitetaan mahdollisuuksien mukaan poltettavaksi energiantuotantolaitoksille. Jätteiden vastaanottaminen laitoksella voi käynnistyä, kun jätejakeet voidaan käsitellä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla, ja laitosalue on jätteiden käsittelyn kannalta tarvittavin osin kunnossa.

Purkupiha Oy on jättänyt 13.5.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen koskien Jokimaan kierrätyslaitoksen toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tulee tiedottamaan lupahakemuksesta kuuluttamalla. Kuulutuksessa mainitaan, missä ajassa muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on esitettävä asiaa käsittelevälle viranomaiselle.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää, Hämeen ELY-keskus, [email protected]

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176