Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Yhteysviranomaisen lausunto Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Fortum Waste Solutions Oy:n (hankkeesta vastaava) Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että arviointiohjelmassa hankkeesta vastaava on ilmoittanut aikovansa painottaa vaikutustenarviointia erityisesti ilmaan, vesiin, melutilanteeseen, liikenteeseen, maisemaan ja ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä ympäristöriskien arviointiin. Lopullisen painotuksen kerrotaan varmistuvan arviointityön edetessä. ELY-keskuksella ei ole edellä mainitusta ratkaisusta huomautettavaa. ELY-keskus kuitenkin toteaa, että nyt kyseessä olevassa hankkeessa oman erityispiirteensä arviointityölle tuovat hankkeen sijaintipaikka ja myös sen tulevaan käyttöön liittyvä epävarmuus. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan onkin tärkeää, että arvioinnissa kaikkien edellä mainittujen vaikutusten osalta kiinnitetään erityistä huomiota Sorsasalon alueen eri toimijoiden (Fortum, Mondi Powerflute ja Finnpulp) yhteisvaikutusten arviointiin ottaen huomioon tilanne sekä Finnpulpin sellutehtaan toteutuessa että ilman sitä. Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että koska kyse on olemassa olevasta toiminnasta, on YVA-menettelyssä tärkeää paitsi tunnistaa ja arvioida toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset, myös etsiä keinoja haitallisten ympärivaikutusten estämiseksi tai ainakin niiden vähentämiseksi.

Nyt päättyvän YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Fortum Waste Solutions Oy arvioi hankkeensa ja sen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Arvioinnin pohjana käytetään nähtävillä ollutta arviointiohjelmaa sekä ELY-keskuksen siitä antamaa lausuntoa. Myös kaikki ELY-keskukselle toimitetut mielipiteet ja lausunnot on toimitettu hankkeesta vastaavalle arvioinnissa hyödynnettäväksi. Arvioinnin tulokset Fortum kokoaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan selostus valmistuu loppuvuodesta 2019. Selostuksen valmistuttua ELY-keskus asettaa sen nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

ELY-keskuksen lausunto ja arviointiohjelma verkossa www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA

Lisätietoja

ympäristölakimies Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus
puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa