Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon ELY-keskus avustaa vesistöjen kunnostajia (Pohjois-Savo)

Vesistöjen viimeisimmän tilaluokituksen mukaan yli viidesosa Pohjois-Savon vesistöistä on vain tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Näiden vesistöjen tilan kohentuminen edellyttää useimmiten vesiensuojelun tehostamista valuma-alueella tai suoraan vesistöihin kohdennettuja kunnostustoimenpiteitä. Hoito- ja kunnostustoimenpiteitä toteutetaan yhä lisääntyvissä määrin niin kutsuttuina omaehtoisina hankkeina, joihin ELY-keskus voi tarjota neuvontaa ja harkinnanvaraisia kunnostusavustuksia. Tätä työtä tukeakseen ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2023, jonka ansiosta rehevien järvien, jokien ja merenlahtien kunnostuksiin panostetaan entistä enemmän.

Viime vuosina harkinnanvaraisia hankeavustuksia on myönnetty vuosittain noin 10-15 hankkeelle. Näissä hankkeissa on esimerkiksi laadittu kunnostussuunnitelmia, toteutettu hoitokalastuksia, rakennettu pohjapatoja, poistettu kalojen vaellusesteitä ja kunnostettu taimenpuroja sekä lintuvesiä. Hankkeissa hakijoina ovat toimineet kunnat, osakaskunnat, kalastusalueet (nyk. kalatalousalueet) sekä kyläyhdistykset ja muut järjestäytyneet yhdistykset. Hankkeiden avustussummat ovat vaihdelleet 5000 € - 80 000 € välillä ja hankkeiden kesto on ollut tyypillisesti 1 - 3 vuotta. Hankkeita on avustettu pääosin 50 % osuudella hankkeen kokonaiskustannuksista, kalataloudellisissa hankkeissa avustuksen osuus on voinut olla tapauskohtaisesti suurempikin, 50-70 %.

Hyvin suunnitelluista ja toteutetuista kunnostushankkeista saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Vesien tilan kohentumisen lisäksi hankkeet ovat aktivoineet laajasti eri toimijoita ja hankkeissa on tehty yhteistyötä myös tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kuntien kanssa. Merkittävintä hankkeissa on kuitenkin ollut paikallisten asukkaiden ja vesialueita hallinnoivien osakaskuntien talkootyönä tehty työpanos ja sitoutuminen omien lähivesiensä hoitoon.

Nyt on aika hakea avustusta kunnostushankkeelle

Vuoden 2020 harkinnanvaraisten kunnostusavustusten keskitetty hakuaika on parhaillaan käynnissä ja avustusta voi hakea 2.12.2019 saakka.  Määräajan jälkeen hankkeita voidaan avustaa käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa, joten hakemuksia voi jättää läpi vuoden. Avustusta voidaan myöntää vesien tilaa parantaviin yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksen on muun muassa:

  • edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa,
  • turvata luonnon monimuotoisuutta,
  • vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai
  • vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. 

Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.  Vastuu hankkeen toteuttamisesta ja avustuksen käytöstä on avustuksen hakijalla, mutta hankkeissa on tehty tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus valvoo hankkeen toteuttamista ja myönnetyn avustuksen käyttöä. Lisäksi ELY-keskus toimii asiantuntija-apuna hankkeiden taustatietojen selvittämisessä ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustusten haku (ely-keskus.fi)

Lisätietoa

 Avustusta saaneet vesikunnostushankkeet 2014-2019 (pdf)

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski p. 0295 026 854

Vesitalousasiantuntija Sanna Katajamäki p. 0295 026 804

 

 


Alueellista tietoa