Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kokkolan Storån sillan työnaikaisia liikennevaloja ohjataan liikennetiedon avulla (Keski-Pohjanmaa)

Valtatiellä 8 Perhojoen ylittävän Storån sillan mahdollinen työnaikainen liikennevalo-ohjaus on herättänyt voimakkaita epäilyksiä sen toimivuudesta siltatyömaan kohdalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on samaan tapaan muiden kanssa ollut huolestunut vilkkaalla valtatiellä tehtävän sillankorjauksen vaikutuksesta liikenteeseen. Tämän vuoksi ELY-keskus on sillan korjaussuunnittelun yhteydessä teettänyt tietokonelaskentana liikennesimuloinnin työmaan vaikutusalueelle. Tehdyllä selvityksellä oli tarkoitus selvittää, voidaanko lyhyttä pistemäistä korjauskohdetta toteuttaa vilkkaalla valtatiellä liikennevalo-ohjauksella vai tarvitaanko väliaikaista kiertotietä. Valtatietä kuvattiin 4 km siltatyömaasta molempiin suuntiin ja liikenteen kausivaihtelu- ja tuntivaihtelutiedot saatiin läheiseltä liikenteen automaattiselta mittausasemalta (LAM). Mitoittava ruuhkatilanne siltatyömaalle syntyy iltapäiväruuhkan aikana klo 15 - 16.30, jolloin etelän suunnasta saapuu noin 800 ja pohjoisen suunnasta noin 350 ajoneuvoa tunnissa. Aamuruuhkan aikana suuntajakauma on päinvastainen, mutta myös liikennemäärä tuntia kohden on alle puolet iltapäiväruuhkan liikenteestä.

Työmaan liikennevaloina voidaan käyttää kahdenlaisia liikennevalolaitteita; kiinteällä aikaohjauksella toimivia ja liikennetieto-ohjattuja liikennevaloja. Liikennetieto-ohjattu koje käyttää esim. tutkailmaisinta tunnistamaan tulosuunnan liikennettä. Näin ollen koje antaa vihreää joustavasti liikenteen kysyntää vastaavasti. Tämä vähentää turhaa viivytystä kiinteän ohjauksen kojeeseen verrattuna.

Liikennetieto-ohjattu koje toimii siten että ruuhkaisempaan suuntaan asetetaan jatkuvasti palava vihreä ja vastakkaiseen suuntaan punainen. Punaisella olevan suunnan liikennettä tutkitaan ilmaisimella. Ruuhkan suuntaan asetetun vihreän ajan kuluttua loppuun, näytetään vihreää vastakkaiseen suuntaan enintään asetetun maksimiajan verran, mutta mikäli tunnistimien mukaan liikennettä ei vastakkaisesta suunnasta saavu, vihreä valo annettaan ruuhkan pääsuuntaan.

Liikennevalojen simulointitutkimuksessa ensimmäiseksi selvitettiin perinteisten kiinteästi aikaohjattujen liikennevalojen toimivuutta. Tuloksena olikin ennakko-odotusten mukaisesti, että ruuhka-aikana liikenne jonoutuisi kilometrien matkalta. Tältä osin esiin noussut huoli liikennevalojen toimimattomasta ratkaisusta oli aiheellinen. Liikennevalo-ohjaus aikaohjattuna ei tule toimimaan.

Seuraavassa vaiheessa tutkittiin liikennetieto-ohjattua liikennevaloratkaisua. Liikenteen ohjauksessa käytetään kojeen toimintatapaa, jossa ruuhkan suuntaan annetaan maksimiaika ja vastakkaisesta suunnasta liikenne tunnistetaan ja sitä päästetään vain sen verran, että jono saadaan pois; kuitenkin vain enintään maksimiajan verran. Liikennetieto-ohjatuilla liikennevaloilla päästään tehdyn simulointiratkaisun mukaan noin 2,5 minuutin keskimääräiseen viivästykseen ajoneuvoa kohden pahimman iltapäiväruuhkan aikana. Muuna aikana viivästys on lyhyempi.

Tehtyjen selvitysten ja aiemmin liikennetieto-ohjatuista työmaiden liikennevaloista saatujen hyvien kokemusten mukaan päädyttiin kohteeseen valitsemaan liikennetieto-ohjattu liikennevalo-ohjaus. Liikennevalo-ohjauksen toimimisen varmistamiseksi ELY-keskus teetti samanlaisen tarkastelun kahdella toisistaan riippumattomalla liikennevalojen suunnitteluun erikoistuneella suunnittelijalla.

ELY-keskus on tutkinut vaihtoehtoisia mahdollisuuksia lyhentää valo-ohjattu ajanjaksoa työn vaiheistamisella useampaan osaan ja lisäämällä henkilöstö- ja kalustoresursseja sekä käyttämällä nopeasti kuivuvia ja kovettuvia rakennusaineita korjaustyössä. Tällöin tarvittavan valo-ohjauksen aika rajoittuu noin kymmeneksi viikoksi loppukesän ja alkusyksyn aikaan 2019.

Sillanparantamistyön aikana tullaan seuraamaan valojen toimivuutta ja säätämään niitä tarpeen mukaan paremmin vastaamaan liikenteen muutoksiin. Mikäli liikennetieto-ohjattu valo-ohjaus jostain syystä osoittautuisikin toimimattomaksi, voidaan työmaa tarvittaessa keskeyttää.

Tehtyjen selvitysten mukaan liikennevalojen aiheuttamat viivästykset osoittautuivat niin pieniksi, että ei ole kannattavaa toteuttaa sillan ohittavaa väliaikaista kiertotiesiltaa.Tienpidon niukkoja määrärahoja pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti, siten, että kokonaisuutena niillä saadaan alueen liikenteelle paras vaikuttavuus.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toivoo tienkäyttäjiltä joustavuutta etenkin ruuhka-aikoina. Tätä siltaa kuitenkin korjataan vain harvoin ja tällä työllä varmistetaan liikenteen sujuva kulku Perhonjoen yli kymmeniksi vuosiksi.

Lisätietoja:

  • Johtaja Anders Östergård, 0295 027 766 (tavoitettavissa Vaasassa 25.4.2019)
  • Investointipäällikkö Ari Perttu, puh. 0295 027 745 (tavoitettavissa Seinäjoella 25.4.2019)

Alueellista tietoa