Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kirkasvetiselle Kuoringalle julkaistiin hoitosuunnitelma veden laadun ja vesiluonnon arvojen turvaamiseksi (Pohjois-Karjala)

Kuoringan Natura 2000 -alueelle on valmistunut vesien ja vesiluonnon hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa tullaan esittelemään kyläillassa Liperissä Salokylän sydämessä torstaina 31.10. klo 18.00 alkaen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Kuoringasta kiinnostuneet tahot.

Kuopiontien välittömässä läheisyydessä sijaitseva Kuorinka on kirkkautensa ja karuutensa vuoksi ainutlaatuinen järvi Pohjois-Karjalassa. Kirkas vesi, pitkään matalana jatkuva rantavyöhyke sekä hieno hiekkapohja tekevät siitä ihanteellisen uimarantakohteen. Kuorinka onkin hyvin tunnettu ja suosittu, ja sillä on tärkeä merkitys alueen virkistyskäytölle.

Luontotyypiltään Kuorinka kuuluu karuihin ja kirkasvetisiin järviin, joiden ominaispiirteitä ovat mataluus, niukkaravinteisuus, matala ja monivuotinen vesi- ja rantakasvillisuus sekä rantojen karu maaperä. Kuorinka on luontotyyppinsä edustavimpia järviä koko Suomessa ja onkin siksi liitetty Euroopan laajuiseen Natura 2000 -suojelualueverkostoon.

Kuorinka on ulkoiselle kuormitukselle herkkä ekosysteemi. Huoli veden laadun heikkenemisestä tuotti vuonna 1996 julkaistun Kuoringan vesiensuojelusuunnitelman. Suunnitelman päivittäminen koettiin jälleen ajankohtaiseksi muutama vuosi sitten paikallisilta välittyneen kasvavan huolen vuoksi. Nyt julkaistuun hoitosuunnitelmaan on koottu laajasti tietoa Kuoringan valuma-alueesta, vedenlaadusta, lajistosta, kalastosta, Natura 2000 -suojeluarvoista sekä vesistön tilaan vaikuttavista tekijöistä. Suunnitelmassa esitetään myös tavoitteet Kuoringan hyvän tilan ja vesiluonnon arvojen turvaamiseksi, virkistyskäytön tarpeet yhteen sovittaen. Yhdessä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa on koostettu laaja valikoima erilaisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä niiden seurantamahdollisuuksia.

Yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin

Seuranta-aineiston perusteella Kuoringan vedenlaadussa ei ole havaittavissa selviä merkkejä heikkenemisestä. Elokuussa valmistuneessa järven ekologisen tilan arviossa esimerkiksi pohjaeläimistön tila näyttäisi jopa hieman kohentuneen. Valuma-alueen purojen ja ojien paikallinen kuormitusvaikutus on kuitenkin havaittavissa esimerkiksi vesikasvillisuudessa.

Tärkeimpiä toimenpiteitä Kuoringan erinomaisen veden laadun sekä hyvän ekologisen tilan turvaamiseksi ovat hajakuormituksen vähentämiseen ja uomaeroosion torjuntaan liittyvät toimenpiteet. Jokaisella toimijasektorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa järveen kohdistuvaan kokonaiskuormitukseen oman toimintansa kautta. Kuormituksen lisäksi Kuoringalla pienialaisesti esiintyvä kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu vesirutto (Elodea canadensis) voi tulevaisuudessa aiheuttaa harmia järven virkistyskäytölle ja heikentää luontoarvoja. Vesiruton esiintymistä tullaan tarkkailemaan, ja sen hallitun poistamisen mahdollisuuksia selvitetään.

Tulevaisuudessa myös paikallinen yhteistyö korostuu entisestään, jotta elinkeinojen harjoittaminen, muu toiminta ja virkistyskäyttö olisi mahdollista sovittaa yhteen Kuoringan vedenlaatua, hyvää ekologista tilaa ja luontoarvoja vaarantamatta. Pohjois-Karjalassa vesistökunnostusten edistämisen kärkipäässä ovat olleet alueelliset vesiensuojeluyhdistykset. Suunnitelmassa suositellaankin vesiensuojeluyhdistyksen tai muun alueen parhaaksi katsoman yhteistyötavan käynnistämistä myös Kuoringan alueella. Kunnostushankkeisiin on mahdollista saada avustusta vuoteen 2022 ulottuvasta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, jossa seuraava rahoitushaku on 21.10.-2.12.2019.

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-799-7.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Ninni Rissanen, puh. 0295 026 044, ninni.rissanen(at)ely-keskus.fi
Luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, puh. 0295 026 214, mika.pirinen(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Paula Mononen, puh. 0295 026 204, paula.mononen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa