Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kesällä kartoitetaan euroopanmajavia Lapväärtin-Isojoen jokivarsissa (Pohjalaismaakunnat)

Tulevana kesänä liikutaan euroopanmajavan kotiseudulla, kun kesäharjoittelijat lähtevät maastoon selvittämään Isojoen euroopanmajavakantaa. Kartoituksen tarkoituksena on kerätä tietoa majavien esiintymistä ja vaikutuksista jokivarsissa. Tavoitteena on etsiä keinoja vähentää majavien aiheuttamia vahinkoja ja lisätä tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken.

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella elää Suomen alkuperäiseen nisäkäslajistoon kuuluva euroopanmajava. Euroopanmajavaa tavataankin vain mantereen länsiosissa, etenkin Pohjanmaan eteläosien ja Satakunnan alueella. Viime vuosina majavakanta on kasvanut, mikä on ilmennyt näkyvinä muutoksina jokivarsien ympäristöissä. Majavien kaatamat puut ja patorakennelmat ovat nostaneet uomien vedenpintaa, mikä on aiheuttanut paikoittain mm. pelto- ja metsämaiden vettymistä ja joen penkkojen sortumista.

Majavia ei turhaan kutsuta insinöörilajeiksi, sillä niiden toiminta lisää ympäristöjen luonnonarvoja ja lajistoa. Majavat muokkaavat elinympäristöään itselleen sopiviksi, mikä luo samalla paljon uusia ympäristölaikkuja, joissa moni laji viihtyy. Kolopesijät, käävät ja selkärangattomat hyötyvät majavien kaatamista puista ja lahopuun määrästä. Monet sorsalinnut poikueineen viihtyvät majavien suojaisissa pesälammissa ja tulva-altaissa. Lisäksi suuret kalat talvehtivat majavien patojen läheisyydessä.

Kesäkuussa alkavan majavaselvityksen päätavoitteena on tutkia maastossa majavien aiheuttamien muutosten luonnetta ja laajuutta sekä selvittää niiden mittasuhteet. Maastosta kartoitetaan majavien pesät, padot ja muut rakennelmat sekä elinympäristöjen laatu. Pohjatietona kartoituksessa käytetään paikallisten metsästysseurojen keräämiä pesälaskentatietoja.

Maastossa edetään Isojoen latvavesistä alajuoksulle Lapväärtinjokeen

Kartoitusalue kattaa Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen ja maastossa edetään Isojoen latvavesiltä, Lohiluoman ja Riitaluoman yhtymäkohdasta, pääuomaa pitkin Lapväärtinjokeen ja alajuoksulle. Mahdollisia muita mielenkiinnon kohteita ovat mm. Heikkilänjoki sivuhaaroineen. Kartoitus tehdään jokivarsia pitkin kävelemällä ja melomalla suurimmat uomat. Kartoitusaika on kesäkuun alusta heinäkuun alkuun.

Maastossa kerättyjä tietoja käytetään pohjatietona euroopanmajavaan liittyvän toimintamallin laadinnassa. Toimintamallilla pyritään sovittamaan yhteen lajin suojelu ja alueellisten elinkeinojen toimiva harjoittaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Toimintamalli valmistuu tulevana syksynä ja mukana työssä ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

Kartoitus ja toimintamallin kehitys ovat osa Freshabit Life IP:n Pohjanmaan joet -osahanketta, jonka tavoitteina on mm. parantaa Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen ekologista tilaa ja ylläpitää monimuotoisuutta.  

Lisätietoja:

  • Hankekoordinaattori Erika Raitalampi, puh. 0295 028 027
  • Harjoittelija Veera Hauhia, puh. 050 396 2873
  • Harjoittelija Essi Kiiskinen, puh. 0295 027 673

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

       

Kuva euroopanmajavan syönnökseltä ja kaatunut haapa Isojoen Siironjoelta. Kuvaaja: Nico Karlström.

 


Alueellista tietoa