Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Helsingissä kokeillaan uusia keinoja työttömyyden vähentämiseksi

Helsingin kaupunki, Invalidiliitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat yhteisen palvelukokeilun, joka alkaa marraskuussa 2019 ja kestää vuoden 2021 alkuun saakka. Palvelukokeilu on suunnattu helsinkiläisille yli 30-vuotiaille työttömille, jotka ovat palvelun alkaessa saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää. Kokeilun kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa.

Helsingissä on tällä hetkellä avoinna enemmän työpaikkoja kuin aikaisemmin ja samaan aikaan laaja joukko työttömiä. Tämän vuoksi on ollut tarpeen kehittää uudenlaisia malleja työllisyyden edistämiseksi. Nyt toteutettavan palvelukokeilun tavoitteena on löytää asiakkaalle työ- tai koulutuspaikka, mutta tarvittaessa myös muu kestävä ratkaisu, jos työhönpaluu ei ole mahdollista.

Palvelua tarjotaan kokeilun aikana noin 600–900 asiakkaalle. He muodostavat osan siitä asiakasryhmästä, joiden työmarkkinatuen rahoittamiseen Helsingin kaupunki osallistuu 50–70 prosentin osuudella. Kokeilu toteutetaan tulosperusteisena palveluhankintana, jossa palveluntuottajalle maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tulospalkkiota. Palvelukokeilun toteuttajina toimivat Hyria Business Institute Oy:n, Careeria Plus Oy:n, Invalidisäätiön Live Palveluiden ja Omnia koulutus Oy:n muodostama konsortio sekä Spring House Oy.

Palvelukokeilun aikana asiakkaan tukena oma valmentaja

Palveluntuottajien järjestämää monipuolista työhön ja koulutukseen valmentavaa palvelua täydennetään kokeilua varten tuotetuilla lisäpalveluilla. Asiakkaalla on mahdollisuus saada tarvittaessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Fyysisesti vammaisen tai rajoitteisen asiakkaan työllistämistä tuetaan erillispalveluilla, joiden toteuttamisesta vastaa palveluntuottaja yhdessä Invalidiliiton kanssa. Mikäli asiakkaan tilanne esimerkiksi estää pysyvämmin työllistymisen, asiakas voi päästä työkyvyn selvitykseen. Palvelun enimmäiskesto on noin 12 kuukautta, jonka aikana asiakkaan tukena ja ratkaisujen aktiivisena edistäjänä toimii asiakkaalle nimetty oma valmentaja.

Yhteistyöllä saavutettavat hyödyt selvityksessä

Asiakaskohtaisten ratkaisujen ohella palvelukokeilulla haetaan kokemuksia kumppanuusyhteistyöstä ja sen oletetuista hyödyistä. Samalla saadaan oppia laajan, monenlaisia palveluja sisältävän kokonaisuuden hankinnasta.

TE-hallinnolle kokeilu tarjoaa mahdollisuuden hankkia Helsingin kaupungin ja Invalidiliiton avulla työllistymiseen tähtäävää monialaista ostopalveluohjausta, kuten työ- ja toimintakykyselvityksiä. Vastaavasti kaupungille kokeilu avaa tehokkaamman keinon edistää kohderyhmän työllisyyttä, kun palvelun toteutuksessa voidaan hyödyntää muun muassa TE-hallinnon käytettävissä olevia asiakastietoja. Invalidiliitto hakee kumppanuudella mahdollisuutta tukea yksilöllisten ja sopivien työtehtävien luomista. Vastavuoroisten hyötyjen lisäksi rahoituksen yhdistäminen tarjoaa palveluntuottajille myös aiempaa suuremmat tulospalkkiomahdollisuudet, joita on voitu perustella kohderyhmän työllistämisestä aiheutuvilla yhteiskunnallisilla säästöillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on samanaikaisesti avannut haun työllisyyden kuntakokeiluihin, jonka myötä kaupungit ovat saamassa suuremman vastuun työllisyyden edistämisessä. Kaupunkien roolin kasvaessa Helsingin valmiudet työllisyyden lisäämiseen kehittyvät. Toteutettava kumppanuusyhteistyö tukee tätä laajempaa tavoitetta. Palvelukokeilu on osa työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaa kokeiluohjelmaa sekä Helsingin kaupungin ja Invalidiliiton työllisyyskokeiluja. Kokeilusta laaditaan tutkimus, jossa analysoidaan palvelun toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä vertaillaan näitä yksityisten palveluntuottajien ja julkisen palvelun välillä.


Alueellista tietoa