Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut valtatie 3 välillä Helsingby-Laihia -hankkeen YVA-ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualue toimitti 3.5.2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomaiselle valtatien 3 parantamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Suunnitteilla olevan alueen pituus on noin 14 km ja se alkaa Mustasaaren Vikbystä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea päävaihtoehtoa: nykyisen valtatien kehittämistä, valtatien kehittämistä pääsääntöisesti nykyisellä paikalla 2+2 -kaistaiseksi maantieksi sekä uuden tielinjan rakentamista maakuntakaavan mukaisesti nykyisen valtatien eteläpuolelle moottoritienä, moottoriliikennetienä tai 2+2 -kaistaisena maantienä.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle 28 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä. Annetuissa mielipiteissä esitettiin useita kannanottoja eri linjausvaihtoehtojen hyväksyttävyydestä ja vaikutuksista.

Arviointiohjelman mukaan hankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat liikenteelliset vaikutukset ja liikenneturvallisuus, vaikutukset maankäyttöön, elinkeinoelämään, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, sulfaattimaiden vaikutukset ja tulvariskialueet, luontovaikutukset rakentamattomien alueiden osalta sekä vaikutukset direktiivilajeihin. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelma kattaa lainsäädännössä mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset. Hanke vaikuttaa erityisesti suunnittelualueen ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, joten arvioinnissa tulee selvittää paikalliselle asutukselle ja elinkeinoille kohdistuvat vaikutukset mahdollisimman selkeästi eri vaihtoehdoittain eriteltyinä. Myös palautteen antomahdollisuudesta ja alueen maanomistajien ja eri sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tiedottamista yhteysviranomainen korostaa.

Suunnittelualue sijaitsee merkittäviltä osin Laihianjoen maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, joten arvioinnissa tulee huomioida myös hankkeen maisemalliset vaikutukset. Linnustovaikutusten osalta tulee selvittää suunnittelualueen merkittävyys lintujen levähdysalueena ja arvioinnissa tulee huomioida mm. hankkeen vaikutukset Riskimarkenin ja Mössintönkän pohjavesialueisiin sekä olemassa olevien ja uuden tielinjauksen yhteisvaikutukset tulva-alueisiin.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman mukaisesti selvitetyistä ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta YVA-yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän uuden kuulemiskierroksen jälkeen. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin.

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Alueellista tietoa