Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Ympäristöhankkeiden avustushaku 2019 alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Avustusten avulla Pohjois-Savossa saadaan käyntiin uusia ympäristön tilaa parantavia hankkeita.

Ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi hakea Pohjois-Savon ELY-keskuksesta keskiviikosta 24. lokakuuta alkaen. Valtionavustuksia voi hakea muun muassa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaamiseen ja niiden ympäristön kunnossapitoon sekä erilaisiin vesistöhankkeisiin.

Avustuksia on aiempina vuosina myönnetty varsinkin erilaisiin vesistöhankkeisiin muassa hoitokalastuksiin, vesikasviniittoihin, virtausolojen parantamiseen, pohjapatohankkeisiin ja valuma-alueille tehtäviin vesiensuojelurakenteisiin. Avustuksia hakevat perinteisesti yhdistykset sekä kunnat ja summat vaihtelevat yleensä muutamista tuhansista euroista kymppitonneihin. Myös monivuotisiin hankkeisiin voidaan myöntää tietyin ehdoin avustusta.

Ympäristöavustusten hakemukset tulee toimittaa ELY-keskukselle 30.11.2018 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.


Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapitoon. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnönhoitoa edistävät yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia kustannuksista. Tyypillisimmin Pohjois-Savossa myönnetyt avustukset ovat kattaneet 10–25 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.

Pohjois-Savon alueella avustusta voi hakea Kuopion ja Tervon kaikkiin saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä sekä seuraaviin saariin, vaikka niihin on kiinteä tieyhteys: Kuopiossa Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti ja Pasalankylä-Hipanniemi sekä Tervossa Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä ja Vekaroniemi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Tukea voidaan myöntää myös vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Neuvontahankkeen toteuttajan - järjestön tai yhteisön – on oltava riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä on oltava kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa ja hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2019 esitettyjä periaatteita.

Lisäksi Uudenmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta valtakunnallisiin haja-asutusalueiden  jätevesineuvonnan hankkeisiin.

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.

Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä edistäviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021.

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Lue lisää.

Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2018 mennessä.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeet ja tarkemmat tiedota ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa.

Hakemuksen voi myös lähettää Pohjois-Savon ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio.

 

Lisätietoja:

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus ja muut vesistöhankkeet
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito
Kulttuuriympäristöasiantuntija Tapio Laaksonen, 0295 016 047,  tapio.laaksonen(at)kuopio.fi

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Hydrogeologi Jussi Aalto, 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Jukka Hassinen, 0295 026 783, jukka.hassinen(at)ely-keskus.fi

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Jukka Hassinen, 0295 026 783, jukka.hassinen(at)ely-keskus.fi

Kalataloudelliset kunnostukset
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 037

Ympäristökasvatus ja -valistus
Ympäristökasvastusasiantuntija Tanja Tuulinen, tanja.tuulinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 669

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa