Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Vaikuta mielipiteelläsi, miten vesienhoitoa tulisi kehittää Keski-Suomessa (Keski-Suomi)

Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Vesienhoitosuunnitelmien ja niihin liittyvien toimenpideohjelmien päivittäminen on nyt meneillään vesienhoitokautta 2022-2027 varten.  Vesienhoidon suunnittelua tehdään vesienhoitoalueittain. Keski-Suomen maakunnasta pääosa kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja noin 10 % Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

ELY-keskukset ovat laatineet yhdessä vesienhoitosuunnitelmien päivittämistä koskevan työohjelman sekä arvioineet yhdessä sidosryhmiensä kanssa, mihin käytännön vesienhoitotyössä tulee seuraavalla hoitokaudella kiinnittää erityistä huomiota.  Tätä koskeva kuuleminen on nyt käynnissä.

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa vesienhoitoon kertomalla mielipiteesi 9.7.2018 mennessä.  Mitkä ovat mielestäsi pinta- ja pohjavesien tilaan liittyvät keskeiset ongelmat Keski-Suomessa ja vesienhoidon kehittämistarpeet. Miten ja millä keinoilla ja toimilla pinta- ja pohjavesien tilaa voitaisiin parantaa.

Mielipidettäsi pyydetään kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Taustatietoa vesienhoidosta sekä vesienhoitoaluekohtaiset  kuulemisasiakirjat ja ohjeet palautteen antamiseksi löydät www.ymparisto/vaikutavesiin -verkkosivuilta. Vaikuta vesiin -karttapalveluun on koottu laajalti tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta ja niihin  vaikuttavista tekijöistä.  

Vesienhoidossa on tavoitteena vesien hyvä tila järvissä, virtavesissä ja pohjavesissä.  Tärkeää on myös, että vesien hyvä tai erinomainen tila ei saa heiketä.

ELY-keskus toimii vesienhoidon hyväksi yhteistyössä maakunnan muiden sidosryhmien, toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Maakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmä koostuu edellä mainituista tahoista ja sillä on keskeinen rooli vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien valmistelussa sekä vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpiteiden edistämisessä.

Lisätietoja:
Pintavedet:
Ansa Selänne, p. 0295 024 812
Katja Leskisenoja, p. 0295 024 965

Pohjavedet:  
Kari Illmer,  p. 0295 024 746


Alueellista tietoa