Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pirkanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2018 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pirkanmaan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvontahankkeen tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen valtakunnallista yleissuunnitelmaa. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen. Erityisesti tuetaan rehevien järvien tilaa parantavia hankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostushankkeita. 

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.  Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen. 

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2018. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Kalataloudellisten kunnostusten avustushakemukset on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja ympäristökasvatuksen ja –valistuksen hakemukset Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakuohjeet ja -lomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset.   

Hakemuksen voi myös lähettää Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteella kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio. Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettavat hakemukset lähetetään osoitteella kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Linkit lisätietoihin

Lisätietoja:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: p. 0295 020 900, ma–pe 9-16                                                    ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Pirkanmaan ELY-keskus:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito: Juha Mäkelä, p. 0295 036 071

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Annukka Galkin, p. 0295 036 323

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta: Riitta Syvälä, p. 0295 036 389

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Diar Isid p. 0295 036 188, Sami Moilanen p. 0295 036 358, Anu Peltonen, puh. 0295 036 367

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Sami Moilanen (pintavedet) p. 0295 036 358, Annukka Galkin (pohjavedet) p. 0295 036 323, Anu Peltonen (pintavedet), puh. 0295 036 367

Pohjois-Savon ELY-keskus, kalataloudelliset kunnostukset: Hannu Salo p. 0295 025 095 ja Teemu Hentinen p. 0295 024 037

Keski-Suomen ELY-keskus, ympäristökasvatus- ja valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669


Alueellista tietoa