Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudenmaan ELY-keskus on kehittänyt menetelmää merkittävän tieverkon palvelutason selvittämiseksi (Uusimaa ja Häme)

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025 "Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea" valmistui vuoden 2016 alussa. Liikennestrategian pohjalta on valmistunut jatkotyö Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasosta Uudenmaalla Kehä III:n ulkopuolisella alueella ja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Selvitys on laadittu tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton ja Liikenneviraston kanssa.

Työn aikana kehitettiin sekä itse menetelmää että määritettiin maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama palvelutaso, palvelutasotavoitteet ja palvelutasopuutteet. Palvelutasoajattelun lähtökohtana on käyttäjälähtöinen ajattelutapa. Palvelutasotekijöitä ovat mm. matka-aika, matka-ajan ennakoitavuus, turvallisuus, mukavuus, helppous ja hallittavuus, yhteysmahdollisuus ja kuljetusten kustannustehokkuus.

Kaikilla henkilömatkoilla keskeinen saavutettavuutta rajoittava tekijä on matka-aika. Kuljetuksissa matka-aika taas vaikuttaa aikakustannuksiin ja logistisiin järjestelyihin. Matka-ajan ennakoitavuudella tarkoitetaan matkan toteutumista odotetun

aikataulun mukaisesti. Turvallisuutta arvioidaan matkojen ja kuljetusten todellisella onnettomuusriskillä. Yhteyksillä havainnollistetaan liikkumismahdollisuuksia. Mukavuudella, helppoudella ja hallittavuudella kuvataan matkanteon ja kuljetusten miellyttävyyttä ja hallintaa. Kuljetusten kustannustehokkuus on monitahoinen asia ja siihen vaikuttavat myös monet liikennejärjestelmän ulkopuoliset tekijät.

Tulokset kertovat palvelutasotekijöittäin yleispiirteisesti eri maanteiden ja niiden tieosien palvelutason parantamistarpeista sekä osoittavat moniongelmaiset yhteysvälit. Yksittäisiin ongelmakohtiin selvitys ei ulotu. Tarkastelun kohteeksi valittiin Uudenmaan ELY-keskuksen alueen merkittävin osa: päätiet ja merkittävät seututiet, jotka sisältävät myös raskaan liikenteen kannalta tärkeimmät alemman verkon yhteydet. Tarkastelu tehtiin tiejaksoittain, kuvattiin eri palvelutasotekijöitä erilaisilla indikaattoreilla nykytilanteessa ja osin vuoden 2025 ennustetilanteessa. Eri palvelutasotekijöille asetetiin palvelutasotarpeisiin ja odotuksiin perustuvat, tieluokasta ja väyläympäristöstä riippuvat tavoitetasot. Palvelutasopuutteet tuotettiin vertaamalla nykyistä ja ennustetilanteen palvelutasoa annettuihin palvelutasotavoitteisiin.

Selvitys löytyy Uudenmaan ELY-keskuksen www-sivulta

Selvitys palvelee esimerkiksi maakuntakaavoitusta, liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista ja teiden esisuunnittelua. Menetelmää kehitetään edelleen.

Uudenmaan ELY-keskuksen selvitys on tehty rinnan Liikenneviraston valtakunnallisen keskeisen päätieverkon toimintalinjat -työn kanssa.  Liikenneviraston työssä on huomioitu nykyisen liikennepolitiikan, - hallinnon ja -suunnittelun toimintaympäristö. Liikenneviraston julkaisuun voi tutustua www-sivulla: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lto_2017-01_keskeisen_paatieverkon_web.pdf

Lisätietoja:

  • Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus, sonja.heikkinen(at)ely-keskus.fi p. 0295 021336
  • Johanna Järvinen, Uudenmaan ELY-keskus, johanna.jarvinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021342

Alueellista tietoa