Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kainuun ELY-keskus antoi 6.7.2017 yhteysviranomaisen lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuu)

Sotkamo Silver Oy:n Materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto hopeakaivoksella -hankkeessa selvitetään louhintamäärän kasvattamisen ja uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen vaikutukset. Hankkeeseen sisältyy louhintamäärän kasvattaminen, maanalaisen kaivoksen syventäminen, esirikastuksen käyttöönotto sekä sivukivialueen laajentaminen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan kaivoksen puhdistetuille ylijäämävesille nykyiseen lupaan nähden vaihtoehtoisia purkureittejä ylijäämävesien aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Hankkeeseen liittyen on käynnissä lakisääteisen YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen. Kainuun ELY-keskus on hankkeessa YVA-lain mukainen yhteysviranomainen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 26.4. - 7.6.2017.  Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiohjelmasta 13 lausuntoa sekä 7 erillistä mielipidettä yhdeltä tai useammalta kansalaiselta ja yhdistykseltä. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota monipuolisesti hankkeen ympäristövaikutuksiin ja mielipiteissä nostettiin esiin erityisesti kaivoksen jätevesien käsittelemiseen sekä purkuvesien vesistövaikutuksiin liittyviä näkökohtia. Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiohjelmasta 6.7.2017.

Seuraavaksi hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toisen vaiheen muodostavan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen ja vastaanottaa siitä annettavat mielipiteet ja lausunnot. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää aikanaan lupahakemusasiakirjoihin.

On tärkeää huomata, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia lupapäätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa tietoa myöhempää päätöksentekoa varten.

Yhteysviranomaisen lausunto 6.7.2017

Lisätietoa löytyy hankkeen YVA-sivulta:

http://www.ymparisto.fi/sosihopeakaivosYVA

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, p. 0295 023 904, [email protected]


Alueellista tietoa