Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nokian tuhkarakeistamo -laajennushankkeen YVA-menettely on päättynyt (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Nokian Kyynijärvelle suunnitellun Tuhkan rakeistamislaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle suunnitellaan tuotantoa, jolla valmistetaan tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen ja lannoitteita metsä- ja maatalouteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on ollut laajennushanke, jossa käsiteltäisiin tuhkaa 130 000 tonnia vuodessa sekä eläinperäisiä sivutuotteita (pääosin lihaluujauhoa) enimmillään 30 000 tonnia vuodessa. Hankkeesta vastaa Ecolan Oy.

Hankkeen toiminta voi aiheuttaa melua, hajua, pölyä ja päästöjä pintavesiin, jotka vaikuttavat välillisesti viihtyvyyteen ja terveyteen. Arviointiselostuksen mukaan tuhkarakeistamo ja lannoitetuotanto eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia normaalitoiminnan aikana. Häiriötilanteissa on mahdollista muodostua ympäristöön leviävä pölypäästö, hajuhaittaa tai meluhäiriö. Häiriötilanteiden vaikutukset eivät todennäköisesti leviä lähimmille asuinalueille tai Natura-alueelle. Lisäksi toiminnasta voi aiheutua haitallisia vesistövaikutuksia rankkasateiden aikana. Selostuksessa on esitetty haitallisten vaikutusten ehkäisykeinoja ilmanlaadun, hulevesien laadun, melun ja tärinän, ihmisten terveyden ja viihtyvyyden sekä liikenneturvallisuuden osalta.

Pirkanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa 15.6.2017 hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). YVA-selostus on ELY-keskuksen mukaan asianmukainen ja antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus kertoo hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä haitallisten vaikutusten lieventämisestä.

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon lähistön ulkoilu, virkistys ja luontoarvot

Pirkanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena nosti lausunnossaan esiin tarkennuksia, jotka on syytä ottaa huomioon hankkeen lupahakemuksissa ja muissa hyväksymismenettelyissä. Esitetyt tarkennukset liittyvät ilmanlaatu-, luonto-, virkistys-, vesistö- ja liikennevaikutuksiin sekä yhteisvaikutuksiin Kolmenkulman Eco3-alueen muun toiminnan kanssa. Lisäksi hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuudet. Ely-keskus toteaa, että arviointiselostus antaa hyvät lähtötiedot tuhkarakeistamon laajentamiseen ja luomulannoitteen valmistuksen aloittamiseen ympäristövaikutukset huomioiden.

ELY-keskus korostaa, että virkistys- ja luontoarvot on huomioitava toiminnan jatkosuunnittelussa. Hanke sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun länsiosien seudullisesti merkittävimmän ulkoilu- ja virkistysaluekokonaisuuden viereen. Toiminta on sovitettava yhteen muun alueiden käytön kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisesti meluvaikutusten ja linnustoon kohdistuvien vaikutusiin. Ympäristöluvan ehdoissa voidaan antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä virkistys- ja luontoarvojen säilymiseksi alueella.

ELY-keskus nostaa esille, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota pölypäästöjen leviämisen ennakointiin sekä hulevesien käsittelyyn ja hallintaan poikkeustilanteet huomioiden. Keskeinen asia on varautuminen ilmastonmuutoksesta johtuviin sään ääri-ilmiöihin niin, etteivät pölypäästöt pääse leviämään herkille luontoalueille tai haitalliset aineet lähivesistöihin, Kyynijärveen tai Kyyniojaan.

Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto ovat kokonaisuudessaan luettavissa hankkeen YVA-sivuilla www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA sekä kuukauden ajan Nokian kaupungin kirjaamossa (Kaupungintalo, Harjukatu 23, 2. kerros, Nokia), kaupungin kirjastossa (Nuijamiestentie 9) ja Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38).

YVA-lain mukainen arviointimenettely päättyy tähän lausuntoon ja arviointiselostusta ei täydennetä. Ympäristövaikutuksia käsitellään seuraavassa vaiheessa mm. hankkeen ympäristölupamenettelyssä. Ecolan Oy hakee parhaillaan ympäristölupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta, johon liittyy yleisön kuuleminen 26.5.-26.6.2017.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa