Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nettikyselystä ja sidosryhmätyöpajasta tausta-aineistoa Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitykseen (Kanta-Häme)

Vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Loimijoen vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista selvitettiin nettikyselyllä huhti-toukokuussa. Kyselyyn saatiin peräti 205 vastausta, joista suurin osa koski Tammelaa.

Vastausten perusteella suurinta haittaa Tammelan Pyhäjärven käytölle aiheuttavat erityisesti kesä-elokuun matalat vedenkorkeudet. Useasta vastauksista kävi ilmi, että matalien vedenkorkeuksien aikaan vesistön käyttöä on jouduttu vähentämään. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kyselyyn vastanneet olivat ainakin joinakin vuosina omakohtaisesti havainneet mm. lumen sulamisen aikaistumisen ja kevättulvien pienenemisen. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy ymparisto.fi-sivuilta.

Kyselyn tuloksia käytiin läpi toukokuussa järjestetyssä sidosryhmätyöpajassa, jossa pohdittiin selvitykselle tavoitteita ja toimenpiteitä. Työpajaan osallistui edustajia vesialueen omistajista eli Tammelan Pyhäjärven ja Lunttilan osakaskunnista, Tammelan kunnasta, Forssan kaupungista, Tammelan vapaa-ajan asukkaat ry:stä, Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven suojeluyhdistys ry:stä, Loimijoen yläjuoksun perkausyhtiöstä ja Hämeen ELY-keskuksesta.

Nettikyselyn ja työpajan tulosten perusteella hankkeen ohjausryhmässä sovittiin, että selvityshankkeessa simuloidaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallilla muuttuvassa ilmastossa seuraavia asioita: vedenkorkeuksien kevätkuopan ajoitus ja joustavuus, kesäaikaisen vedenpinnan laskun rajoittaminen ja siihen liittyvät minimijuoksutukset ja Kuhalankosken padotuskorkeus sekä loppusyksyn vedenkorkeuksien nosto. Hankkeessa päätettiin myös selvittää peltojen hehtaarimääriä ja kuivavaraa eri korkeusvyöhykkeillä laserkeilausaineiston perusteella. Hankkeessa ei pyritä muuttamaan järven keskivedenkorkeutta, vaan sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon.

Vaihtoehtoja Tammelan Pyhäjärven säännöstelyn kehittämiseen tarkastellaan kesän aikana. Toinen sidosryhmätyöpaja järjestetään syys-lokakuussa SYKEn laatimien vaihtoehtotarkastelujen valmistuttua. Selvityshankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 lopussa.

Linkki yhteenvetoon:

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0C6908F7-CB10-41FA-8030-699A2B313101%7D/128586

 

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 161

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

 

 

 


Alueellista tietoa