Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma päivitetty (Häme)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on päivittänyt yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa toimialueensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelman. Etelä-Suomen luontopalvelut on vastannut pääosin valtion maille ja ELY-keskus pääosin yksityismaille sijoittuvien Natura-alueiden tarkastelusta.

Yleissuunnitelmassa on käsitelty 121 aluetta, jotka ovat yhteispinta-alaltaan noin 46 200 hehtaaria. Suunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojeluperusteina olevien lajien ja luontotyyppien suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien ja toimenpiteiden tarve. Suunnittelun tarvetta ja kiireellisyyttä on arvioitu mm. alueisiin kohdistuvien uhkien, luontotyyppien ja lajien hoitotarpeiden sekä virkistyskäytön ja matkailun näkökulmista. Ensimmäinen Natura-alueiden yleissuunnitelma valmistui vuonna 2007, ja yleissuunnittelukierroksia on tarkoitus jatkossa toistaa noin kymmenen vuoden välein. Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa.

Yleissuunnittelussa tehdyn arvion mukaan Hämeen ELY-keskuksen toimialueella noin 50 % Natura-alueiden lukumäärästä on sellaisia, joilla ei ole erityistä suunnittelutarvetta. Noin 70 % tarpeellisista hoito- ja käyttösuunnitelmista on jo laadittu, kattaen noin 60 % Natura-verkoston pinta-alasta. Kahdeksalle alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma on parhaillaan tekeillä, tai olisi laadittava tai päivitettävä kiireellisesti. Arvion mukaan kahdeksalle Natura-alueelle tarvitaan kiireellisesti joko kokonaan uusi tai päivitetty toimenpidesuunnitelma, jonka avulla tarkennetaan ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamista. Lisäksi 12 Natura-alueelle tarvitaan muita suunnitelmia, joilla täsmennetään muita alueilla tarvittavia toimenpiteitä.

Hämeen Natura-alueilla on merkitystä erityisesti eräiden uhanalaisten lajien, kuten valkoselkätikan, hämeenkylmänkukan, idänverijuuren, hento- ja notkeanäkinruohon sekä korpihohtosammalen suojelussa. Alueisiin sisältyy lajiston ja luontotyyppien kannalta tärkeitä kokonaisuuksia, kuten harjumetsiä, lehtoja, boreaalisia luonnonmetsiä, lintuvesiä, laajoja suoalueita sekä pienialaisia lettoisia, korpisia ja lähteisiä soita. Hämeen Natura 2000 -verkoston tunnetuimpia kohteita ovat Päijänteen, Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot, Evon retkeilyalue ja Aulangon puistometsäalue.

Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelma toimii luonnonsuojeluviranomaisten tukena toimintaa kohdennettaessa ja hankkeita suunniteltaessa. Yleissuunnitelmalla ei ole vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteisiin tai rajauksiin.

Linkit:

Hämeen Natura -alueiden yleissuunnitelma (pdf)

Natura 2000 -alueet Hämeessä (ymparisto.fi)

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Riitta Ryömä, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 134, [email protected]

Suunnittelija Teijo Heinänen, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, 0400 475 339, [email protected]

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa