Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hallinto-oikeus kumosi Hailuodon ja Oulun välisen merialueen liikenneyhteyshankkeen osayleiskaavaa vastaan tehdyt valitukset (Pohjois-Pohjanmaa)

Hailuodon kunnanvaltuusto ja Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyivät joulukuussa 2014 osaltaan merialueen osayleiskaavan, jonka mukaan kiinteän liikenneyhteyden (silta-pengertie) toteuttaminen Hailuodon Huikun ja Oulun Riutunkarin välille on mahdollista. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry vaativat yhteisessä valituksessaan kumoamaan valtuustojen kaavapäätökset. Heidän mielestä kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleiskaavan sisältövaatimuksia eikä perustu riittäviin selvityksiin ja on siten lainvastainen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 2.3.2017 päätöksen, jolla se kumosi Hailuodon ja Oulun välisen merialueen osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan merialueen osayleiskaava perustuu riittäviin selvityksiin ja arviointeihin. Merialueen hyväksymistä koskeva päätös ei ole lainvastainen valittajien esittämillä perusteilla. Päätöstä ei ole aihetta kumota valituksen johdosta.

Hailuodon liikenneyhteyden kehittämishanke käynnistyi vuonna 2008 yhteistyössä Tiehallinnon Oulun tiepiirin (nyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue), Oulun seudun sekä Hailuodon ja Oulunsalon (nyt Oulu) kuntien kesken. Alussa mukana oli myös tuulivoimalapuiston selvityshanke Hailuodon ja Oulun väliselle merialueelle. Tuulipuistohanke keskeytettiin haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi.  Suunnittelutyötä jatkettiin liikenneyhteyden osalta laatimalla Hailuodon liikenneyhteyden yleissuunnitelma ympäristövaikutusten arviointeineen (YVA) ja merialueen osayleiskaava Hailuodon ja Oulun kuntiin liikenneyhteyden edellyttämälle alueelle.

Vuosina 2011 - 2013 tehtiin täydentävät luonto- ja jääeroosioselvitykset ja niiden pohjalta täydennettiin hankkeiden Natura-arvioinnit. Ympäristöministeriö antoi tarkentavan Natura-lausunnon kiinteän liikenneyhteyden sisältäneestä osayleiskaavahankkeesta 24.2.2014. Lausunnon mukaan ympäristöministeriö katsoo, että tarkennettujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon suunnitellut lieventämistoimet pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. Lausunto siis mahdollisti liikennehankkeen eteenpäin viemisen. Merialueen osayleiskaavan ehdotusvaihe saatiin päätökseen vuonna 2014. ELY-keskuksen liikennevastuualue laati Hailuodon kiinteän liikenneyhteyden yleissuunnitelman vuosina 2014 - 2015. Liikennevirasto hyväksyi yleissuunnitelman 21.10.2016.

Nyt kun hallinto-oikeus on kumonnut kaavavalitukset, jatkavat Liikennevirasto ja ELY-keskus liikennehankkeen toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua. Seuraavana kilpailutetaan maantielain mukaisen tiesuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen laatimistyö. Samaan aikaan Liikennevirasto ja ELY-keskus selvittävät liikenneyhteyden rahoitus- ja toteutusmallia.  Jos hanke etenee suotuisasti, Hailuotoon voitaisiin mennä lautan sijaan silta-pengertietä pitkin aikaisintaan vuonna 2021.

Lisätietoja hankkeesta:

Ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8279
Projektipäällikkö Tapio Tuuttila, Sweco FInland Oy, puh. 040 700 8274

Hankkeiden taustalla ovat:

Pohjois-Pohjanmaan liitto, ohjausryhmän johtaminen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, liikennehankkeen tilaaja
Oulun kaupunki, kaavahankkeen tilaaja
Hailuodon kunta, kaavahankkeen tilaaja


Alueellista tietoa