Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Vastuullinen jäällä liikkuja ei häiritse norppaemon ja vastasyntyneen kuutin pesintää (Etelä-Savo)

Jokaisen jäällä liikkuvan on tärkeää nyt kevätalven aikana välttää liikkumista norpan pesimäalueiden saarten ja luotojen rannoilla, jotta ei aiheuta häiriötä niillä sijaitseville pesäkinoksille ja norpan pesinnälle. Erityisen tärkeää on välttää moottoriajoneuvoilla ajoa, koska niiden ääni ja tärinä kantautuvat kauas.

On menossa neljäs talvi peräkkäin kun saimaannorpille on kolattu apukinoksia luonnon lumen puuttuessa. Nämä noin 24 lumikuution kokoiset pesäkinokset näkyvät usein jo maisemassakin. Näin norpan suojelussa ollaan ilmaston muutoksen myötä siirtymässä aikaan, jolloin pesien paikat ovat yhä useammin ihmisen havaittavissa. Meidän jokaisen jäällä liikkuvan omalla vastuulla on, miten pesintä lopulta onnistuu, selviääkö kuutti ensimmäisistä kuukausistaan vai löytyykö se pesälaskennassa kuolleena. Jokaisen Saimaalla lomailevan tai asuvan pitäisi siis osata käyttäytyä niin, ettei tietoisesti eikä tietämättään aiheuta pesimäaikaan häiriötä. 

Alueet, joilla moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty

Moottoriajoneuvoilla jäällä liikkuminen on kiellettyä tällä hetkellä osalla Haukivettä, joka on yksi tärkeimmistä saimaannorpan lisääntymisalueista (kartta). Kielto on voimassa vuosittain 1.1.-30.4. välisen ajan. Kieltoalue koostuu Linnansaaren kansallispuistoon sisältyvistä valtion vesialueista sekä yksityisistä vesialueista näiden länsipuolella.  Valtion vesialueilla kielto perustuu kansallispuiston järjestyssääntöön. Rantasalmen Porosalmen matkailualueen ja Linnansaaren väliselle alueelle ELY-keskus asetti maastoliikennelain mukaisen kiellon Rantasalmen kunnan esityksestä vuonna 2014. Kielto perustuu Porosalmen alueen matkailun kasvuun ja lisääntyvään jäällä liikkumiseen. Kielto ei koske Haukiveden ylittävää 50 metriä leveää kulkuväylää, joten itä-länsisuunnassa Porosalmen ja Oravin välillä on moottoriajoneuvolla ajaminen mahdollista retkiluistelureitti huomioon ottaen. Samoin reitti Mustalahden venesataman ja Porosalmen välillä on kiellon ulkopuolella.

Kiellossa on muitakin poikkeuksia

Haukiveden maastoliikennekielto ei koske ammattikalastuksen vaatimaa kulkemista moottoriajoneuvolla eikä metsätalouden harjoittamiseksi välttämätöntä kulkemista. Niin ikään rajoitusalueen sisään jääville yksityisille kiinteistöille välttämätön kulkeminen on sallittua. Kielto ei myöskään koske syväväylän turvalaitteiden kunnossapitoa eikä poliisin, sairaankuljetuksen tai palo- ja pelastustoimen tehtäviä tai muita virkatehtäviä. Kieltoa valvoo poliisi.

Kuutin imetys päättyy usein kylmään kylpyyn

Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä tai askelten tärinästä. Ne aiheuttavat pakoreaktion. Emon usein toistuvat pakoon sukeltamiset haittaavat imetystä, minkä seurauksena poikasen vieroituspaino jää alhaiseksi ja hengissä säilymisen mahdollisuus pienenee. Kuutin usein toistuvat sukeltamiset voivat aiheuttaa kuutin kylmettymisen ja kuoleman. Pesinnän häiriö verottaa kantaa, jos se aiheuttaa pesäpoikaskuolleisuutta. Pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu, sillä kelkan melu kantaa kauas. Nopeasti liikkuva kelkkailija saattaa pahimmillaan häiritä useitakin pesiviä norppia yhdellä ajelulla. Häiriöetäisyydeksi on arvioitu kelkoilla noin 500 metriä, autolla vähemmän.

Rajoituksia vain matkailukeskittymien lähelle

Etelä-Savon voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu muutamia matkailupalvelujen alueita, joiden lisärakentaminen kasvattaa häiriöriskiä saimaannorpan pesinnälle. Porosalmen tapauksessa kaavan vaikutusten arviointi osoitti, että liikkumisrajoitus moottoriliikenteelle on tarpeellinen. Puumalaan Lietveden Pistohiekalle on vireillä matkailukaava, jonne on myös esitetty moottoriliikennekieltoa norpan pesimäaikaisen häiriöriskin vähentämiseksi. Tiedottamisella ja vastuullisella käytöksellä tulisi päästä siihen, että rajoituksia ei muualle tarvitakaan.

Linkki:
Haukiveden moottoriliikenteen kieltoalue, kartta, pdf (1060 kt)

Lisätietoja:
Maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 219, sirpa.peltonen(at)ely-keskus.fi


Kartta: Haukiveden moottoriliikenteen kieltoalue

 

                

 


Alueellista tietoa