Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nokian Koukkujärven bioratkaisun YVA-menettelyyn esitetään lisää vaihtoehtoja arvioitaviksi (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamosta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta. Bioratkaisu -hankkeessa suunnitellaan kolmea laitosta, jätevedenpuhdistamoa ja kahta biokaasulaitosta. Näistä on arvioitavana useita jätevedenpuhdistamon hankevaihtoehtoja ja niihin lisäksi sisältyviä putkilinjavaihtoehtoja sekä biokaasulaitosten jälkimädätteen useita käsittelyvaihtoehtoja.

Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on jo melko laajasti ja kattavasti kuvattu suunniteltavia hankkeita, vaikutusalueen nykytilaa sekä arviointimenetelmiä ja arviointia. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa on esitelty tarkistuksia arviointiohjelmaan.

Arviointiohjelman tarkistamisessa painottuu Tampereen kaupunkiseudun maankäytön erityispiirteet. Arvioinnin lähtökohdaksi tulee ottaa sekä nykyinen maankäyttö että ennustetut Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja maankäyttö vaikutusalueella.

Suunniteltava hanke sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun länsiosien seudullisesti merkittävimmän ulkoilu- ja virkistysaluekokonaisuuden välittömään läheisyyteen. Ulkoilu- ja virkistyskäyttöarvojen lisäksi aluekokonaisuuteen sisältyy suojelualueita sekä muita luontoarvoja.

Bioratkaisu-hankkeen ympäristövaikutusten ja yhteisvaikutusten arvioinneissa on otettava huomioon useita yhteisvaikutuksia (melu, hajuhaitat, ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, luontovaikutukset, hulevedet, ääniympäristö, ilmanlaatu).

Lisäyksiä arvioitaviin ja vertailtaviin vaihtoehtoihin

Bioratkaisu-hankkeen suunnittelussa on hankkeesta vastaavilla lähtökohtana hajupäästöjen hallinta ja käsittely. Hankkeet ovat siitä huolimatta luonteeltaan hajua aiheuttavia, joten hajuhaittojen arvioinnit ovat olennaisia YVA-menettelyssä ja hankkeen tarkentuvassa suunnittelussa. Yhteysviranomainen esittää, että biokaasulaitoksen jälkimädätteen kompostointi sisätiloissa on tarpeen lisätä hankevaihtoehtoihin.

Lisäksi esitetään, että arviointiohjelman arvioitaviin ja vertailtaviin vaihtoehtoihin lisätään uusi hankevaihtoehto, jossa on biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo Koukkujärvellä sekä purkulinjat ja purkupaikka Siurossa.

YVA- menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Arviointiselostus tulee kertomaan, millaisia ovat hankkeen ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. Alustavan YVA-menettelyn aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville maalis-huhtikuussa 2017.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä ja luettavissa vähintään kuukauden ajan seuraavissa paikoissa:

 • Nokian kaupunginvirasto, Harjukatu 21, 3. krs.
 • Nokialla pääkirjasto, Nuijamiestentie 9
 • Linnavuoren kirjasto, Linnavuorentie 12
 • Nokian kirjastoauto
 • Sastamalan kaupungintalo, hallinto 3. krs, Aarnontie 2 A, Sastamala
 • Sastamalan pääkirjasto, Sillankorvankatu 1
 • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
 • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14
 • Ylöjärven pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • internet-sivuilla www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA

YVA-menettelyn yhteysviranomainen:

Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, [email protected]

Hankkeesta vastaavat:

Nokian Vesi Oy, Ilkka Laukkanen, 040 140 4201, [email protected]

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Elina Tiira p. (03) 2405 5111, [email protected]

Konsultti:

Pöyry Finland Oy, Karoliina Jaatinen p. 040 660 4407, [email protected]


Alueellista tietoa