Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ympäristöhankkeiden avustushaku alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Hakemukset pitää toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukseen marraskuun loppuun mennessä.

Ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Valtionavustuksia voi hakea muun muassa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaamiseen ja kunnossapitoon sekä erilaisiin vesistöhankkeisiin.

Vuosina 2015 ja 2016 vesistöhankkeisiin tuli Pohjois-Savossa yhteensä 13 hakemusta, joista avustettiin 12:a. Avustuksia käytettiin muun muassa hoitokalastuksiin, vesikasviniittoihin, virtausolojen parantamiseen, pohjapatohankkeisiin, valuma-alueen vesiensuojelurakenteisiin sekä vesistösäännöstelyn kehittämishankkeisiin.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen yksikön päällikkö Jukka Hassinen kertoo, että valuma-aluekunnostuksilla pyritään estämään valuma-alueilta vesistöön tulevaa ulkoista kuormitusta. Avustettaviin hankkeisiin on sisältynyt myös hoitokalastuksen tukeminen alueilla, joissa vähempiarvoisen kalan runsaus on aiheuttanut vesistön sisäistä kuormitusta.

Avustuksia ovat perinteisesti hakeneet yhdistykset ja kunnat, ja summat vaihtelevat yleensä muutamista tuhansista euroista kymppitonneihin. Monivuotisiin hankkeisiin voidaan myös myöntää rahaa, mutta asia vahvistetaan vuosittain.

– Tälle vuodelle vesienhoidon toimenpiteisiin oli käytettävissä noin 100 000 euroa. Avustusta kannattaa hakea, koska niin saamme Pohjois-Savossa lisää vesientilaa parantavia hankkeita liikkeelle, Hassinen toteaa.

Hakemukset tulee toimittaa ELY-keskukselle 30.11.2016 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten että niiden välittömän ympäristön korjaamiseen ja kunnossapitoon. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnönhoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. 

Pohjois-Savon alueella avustusta voivat hakea: Kuopion (myös Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti ja Pasalankylä-Hipanniemi) sekä Tervon (myös Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä ja Vekaroniemi) alueet ja ko. kuntien ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saarten asukkaat.

 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Neuvontahankkeen toteuttajan - järjestön tai yhteisön – on oltava riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä on oltava kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa ja hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2017 esitettyjä periaatteita.

Vesistöjen käyttö

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on parantaa vesistöjen monipuolista käyttöä ja tilaa tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä sekä edistää kalataloudellisia tavoitteita. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015)

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus

Vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Suunnitelmat sisältävät laajan joukon toimenpiteitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja turvaamiseksi. Haettavissa on avustukset suunnitelmissa esitettyjen pinta- ja pohjavesitoimenpiteiden toteuttamiksi Pohjois-Savon alueella. 

Kalataloudelliset kunnostukset (Järvi-Suomen kalatalousalue)

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021.

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Keski-Suomen ELY-keskus

Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2016 mennessä.

Aikaisemmin toimitetut vuotta 2017 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesihuoltohankkeiden osalta noudatetaan lisäksi vesihuollon tukemisesta annettua lakia (686/2004) ja vesien kunnostushankkeiden osalta valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Hakulomakkeet ja ohjeita ELY-keskuksesta ja verkkopalvelusta

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:

Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito
Tarkastaja Marjatta Strengell, 0295 026 846, marjatta.strengell(at)ely-keskus.fi

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Hydrogeologi Jussi Aalto, 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Johtava vesitalousasiantuntija Jarmo Siekkinen, 0295 026 844, jarmo.siekkinen(at)ely-keskus.fi

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus ja muut vesistöhankkeet
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi (lomalla viikon 42)
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi

Kalataloudelliset kunnostukset
Pohjois-Savo, johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, timo.takkunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 626
Pohjois-Karjala, kalastusbiologi Timo Turunen, timo.turunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 112
Etelä-Savo, kalatalousasiantuntija, Seppo Reponen, seppo.reponen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 078
Keski-Suomi, kalastusbiologi Mari Nykänen, mari.nykanen(at)ely-keskus.fi, p. 0265 024 581
Pirkanmaa, kalastusbiologi Hannu Salo, hannu.salo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 095
Häme, kalastusbiologi Hannu Salo, hannu.salo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 095

 


Alueellista tietoa