Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskuksen kannanotto Vaasan keskustan osayleiskaavaan (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Osayleiskaavalla kaupunki haluaa vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta sitä tiivistämällä ja laajentamalla. Laajentamista suunnitellaan ensisijaisesti Klemettilään ja raviradan alueelle. Täydennysrakentaminen suuntautuisi keskustan alueelle palokatujen varsille ja sekä korottamalla että laajentamalla nykyisiä rakennuksia koko keskustassa. Kaavaa varten on tehty hyviä selvityksiä mm. palokatujen ja korkean rakentamisen mahdollisuuksista, mutta johtopäätöksiä näistä selvityksistä ei ole viety itse osayleiskaavaan.

Rakennusten kerrosluvut ja korttelitehokkuudet vaikuttavat eniten kaupunkikuvaan ja ihmisten viihtyvyyteen. Rakentamisen korkeus ja tehokkuus on kuitenkin kaavakartalla ilmaistu vain suositusten ja yleisluontoisten määräysten avulla, jotka tiukan paikan tullen voidaan tulkita laidasta laitaan. Varsinkin palokatujen varsilla olisi tärkeätä huomioida kulttuurihistoriallisia arvoja. Keskustan arvokkaat ja suojeltavat rakennukset on osoitettu kaavassa, mutta määräysten perusteella ei selviä ovatko ne osoitettu suojeltaviksi vai ainoastaan informatiivisessa mielessä.

Useita suurehkoja tekosaaria on suunniteltu Hietalahden matalalle vesialueelle. Keinosaarien rakentaminen ruoppausmassoilla myötävaikuttaa maan happamoitumiseen sekä raskasmetallien vuotamiseen ja vaikuttaa pitkään veden laatuun. Eteläinen kaupunginselkä on tärkeä alue kalojen lisääntymisen kannalta. Tekosaaret on yhdistetty tielinjauksilla, jotka jatkuvat vesialueelle tarkoituksena ulottaa yli Eteläisen kaupunginselän satamatien vaihtoehdoksi. Tien osoittaminen kaupunginselän yli on voimassa olevan maakuntakaavan vastainen.

Keskustan läpi on kaavaan suunniteltu tunneli satamaliikennettä varten. Satamatiestä laaditaan parhaillaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka valmistuu syksyllä. Arvioinnista selviää myös investointi- ja ylläpitokustannukset, jotka tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa.

Wärtsilän tehdasalue on luokiteltu Sevesodirektiivin laitokseksi johtuen siitä, että siellä varastoidaan nesteytettyä maakaasua, jota käytetään kaasumoottoreiden testauksissa. Keskustan osayleiskaavassa pitäisi huomioida mahdolliset riskit onnettomuusvaaran kannalta ja tarvittaessa antaa haitallisten vaikutusten vähentämiseksi kaavamääräyksiä.

Lisätietoja:

  • Arkkitehti Eva Sund-Knuuttila, puh. 0295 027 943

Alueellista tietoa