Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Avustuksia haettavana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta 30.11.2016 mennessä:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistöjen käyttöön
 • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2017 talousarviossa niihin määrärahat.

Rakennusperinnön hoito

Avustusta voidaan myöntää yksityisille omistajalle ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustettavalta kohteelta edellytetään yleensä, että sen suojeluarvo on todettu jossain. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kaavasuojelua tai kuulumista arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Myös muut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet huomioidaan. Tyypillisiä avustettavia toimia ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen.  

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoidon toimiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa koskevia avustuksia voidaan käyttää seuraavissa kunnissa oleviin saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, sekä näissä kunnissa oleviin suluissa mainittuihin saariin ja muihin alueisiin, vaikka niihin on kiinteä tieyhteys. Tuen piiriin kuuluvia saaristoalueita on alueella seuraavasti: Kotka (myös Tiutinen), Pyhtää (myös Munapirtti), Parikkala (myös Korpijärvi-Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä ja Harmaitsaari), Ruokolahti (myös Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä ja Kekäleenniemi) sekä Taipalsaari (myös Kirkkosaari, Rehula, Vehkataipale, Kattelussaari, Nieminen ja Merenlahti). Avustusta voivat hakea saaristokunnat ja luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekemiseen, myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Vesistöjen käyttö

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja tilaa tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Hankkeiden tavoitteena voi olla vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen.

Vesienhoito

Vesienhoitoon suunnatut avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta ja ympäristötavoitteiden saavuttamista palveleviin hankkeisiin. Vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista tukevat pintavesien ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet voivat olla muun muassa erilaisia vesistöjen kunnostushankkeita ja valuma-aluekunnostuksia sekä pohjavesien pilaantuneisuusselvityksiä. ELY-keskus suuntaa vesihoidon tukea erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pintavesien ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Kalataloudelliset kunnostukset

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021.

Haku

Hakemukset on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.11.2016 mennessä. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelussa, josta hakemuksen voi myös lähettää. Suomi.fi palveluun pääsee ja hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue   

Hakemuksen voi myös lähettää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola.
puh. 0295 029 000 (vaihde)s-posti: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Linkit

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015, finlex.fi)

Lisätietoja:

 • Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito
  Pertti Perttola  P. 0295 029 267
 • Jätevesineuvonta
  Juha Skippari  P. 0295 029 286
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
  Esa Houni  P. 0295 029 233         Heidi Rautanen  P. 0295 029 279
 • Vesistöjen käyttö ja vesienhoito
  Visa Niittyniemi  P. 0295 029 260
 • Kalataloudelliset kunnostukset (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  Vesa Vanninen  P.0295 029 095

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa