Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Ähtävänjoki ja Lapväärtin-Isojoki mukaan Suomen laajimpaan Life-hankkeeseen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjalaismaakunnista Ähtävänjoki, Lapväärtin- Isojoki sekä Karvianjoen latvat ovat mukana vuoden 2016 alussa alkavassa Freshabit-nimisessä EU:n Life-rahaston tukemassa laajassa hankekokonaisuudessa, joka on laajin Suomessa tähän mennessä toteutettava Life-hanke. Nämä kolme vesistöaluetta muodostavat Pohjanmaan joet -nimisen osakokonaisuuden, jonka päätavoitteena on Natura 2000 -verkostoon sisältyvän jokiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja jokilaaksojen erilaisten toimintojen yhteensovittaminen. Freshabit -hanke kestää runsaat kuusi vuotta ja sen kokonaisbudjetti on 20 milj. euroa, josta Pohjanmaan jokien osuus on noin 1,8 milj. euroa.

Ähtävänjoen valuma-alueella erityishuomion kohteena ovat jokihelmisimpukat ja metsätalous. Jokihelmisimpukoita eli raakkuja siirretään osin parempiin elinympäristöihin. Simpukoiden glokidiotoukkia on tarkoitus kerätä, viedä sitten Norjaan kasvatettavaksi ja palauttaa takaisin entisille kasvupaikoille.  Ähtävänjoen raakut ovat merkittävästi vähentyneet viime vuosina ja elvytystoimilla pyritään saamaan alueelle myös nuoria simpukoita. Metsätalouden puolella panostetaan toimenpiteisiin, joiden kautta jokeen päätyvää simpukoille haitallista kiintoainekuormitusta voidaan pienentää. Ähtävänjoella hankkeeseen kuuluu myös Evijärvellä sijaitsevan Jokisuunlahden lintuveden kunnostus.

Lapväärtin-Isojoella toimenpiteet painottuvat kalatalouteen, jokiluonnon monimuotoisuuteen, tulvariskien hallintaan ja jokilaakson erilaisten toimenpiteiden yhteensovittamiseen. Tulvavesiä on tarkoitus pidättää valuma-alueella, kun suojelualueilla sijaitsevia soita ennallistetaan ja Haapajärven vedenpintaa nostetaan.  Metsäluontoa suojellaan Metso-ohjelmaa hyödyntäen ja metsätalouden vesiensuojelua tehostetaan.  Joen keskijuoksulla Villamon patoalueen kunnostus mahdollistaa kalojen vaelluksen ja vähentää paikallista tulvariskiä. Lisäksi Lapväärtin-Isojoella ja Karvianjoen latvoilla on tarkoitus testata kalataloudellisia kunnostusmenetelmiä ja laatia erilaisia tavoitteita yhteen sovittava joen hoidon ja käytön suunnitelma. Hankkeeseen kuuluu myös Kristiinankaupungissa sijaitsevan Blomträskin lintuveden kunnostuksen edistäminen.

Freshabit-hanketta koordinoi Metsähallitus ja Pohjanmaan jokien osahankkeita koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjalaismaakuntien alueella hankkeen toteutukseen osallistuvat edellä mainittujen tahojen lisäksi Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Oulun Yliopisto. EU-rahoituksen ja hankeosapuolten oman rahoituksen lisäksi Ähtävänjoen ja Lapväärtin-Isojoen toimenpiteet saavat rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä, ympäristöministeriöltä ja Ähtävänjokirahastolta.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861
  • Ylitarkastaja Lotta Haldin, puh. 0295 027 792

Alueellista tietoa