Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kainuun ELY-keskus antoi päätöksen Talvivaaran lähivesistöjen tilan korjaamisesta (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa tapahtui vuoden 2012 marraskuussa kipsisakka-altaan vuoto, jonka seurauksena kaivosalueen lähimpiin vesistöihin pääsi haitallisia määriä muun muassa raskasmetalleja. Lisäksi kaivokselta vesistöihin johdettu vesi oli jo tätä ennen aiheuttanut sulfaattipitoisuuden kohoamisesta johtuvaa kerrostumista lähimmissä vesistöissä.

Merkittävää vesistön pilaantumista on Talvivaaran toiminnan johdosta tapahtunut sekä kaivospiirin alueella että sen ulkopuolella pohjoisessa Oulujoen vesistön suunnalla kaivospiirissä olevaan Kolmisoppeen asti (noin kuuden kilometrin matkalla) ja etelässä Vuoksen vesistön suunnalla Kivijärveen asti (noin seitsemän kilometrin matkalla).

Kainuun ELY-keskus on antanut asiassa päätöksen vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamisesta (ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 a §). Asiaan sovelletaan nk. ympäristövastuulakia (383/2009) ja ympäristövastuuasetusta (713/2009). Annettu päätös on ensimmäinen vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskeva päätös Suomessa. Päätöstä ei määrätty täytäntöön pantavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksellä pilaaja Talvivaara Sotkamo Oy on määrätty korjaamaan aiheuttamansa vesistön merkittävä pilaantuminen eli poistamaan vahingosta aiheutunut haitallinen muutos kahdessa kaivoksen lähellä sijaitsevassa järvessä, Salmisessa ja Ylä-Lumijärvessä. Tavoitteena on korjata aiheutunut pilaantuminen, mikä tarkoittaa pilaantuneiden vesistöjen palauttamista mahdollisimman hyvin vahinkoa edeltäneeseen tilaan eli perustilaan. Asiassa ei siten ole kyse yksityisten vahinkojen korvaamisesta, vaan ympäristön tilan palauttamisesta.

Muiden merkittävästi pilaantuneiksi katsottujen vesistöjen osalta korjaamista koskevaa asiaa ei ratkaistu vielä tällä päätöksellä. Näiden osalta asia jää siis vireille ja niitä koskien tullaan myöhemmin tekemään erillinen päätös, jossa otetaan huomioon muun ohella Salmisessa ja Ylä-Lumijärvessä suoritetuista toimenpiteistä saadut kokemukset sekä vesistöjen luontainen palautuminen.

Nyt annetulla päätöksellä pilaaja määrättiin myös suorittamaan kaikkien merkittävästi pilaantuneiden vesistöjen osalta korvaavia korjaavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on korvata luonnonvaralle ja luonnonvarapalvelulle aiheutuvat väliaikaiset menetykset siihen saakka, kunnes ensisijainen korjaaminen on vaikuttanut täysimääräisesti. Näitä toimenpiteitä ovat Tuhkajoen taimenen säilyttäminen kalankasvatuslaitoksella sekä kalataloudellisen tuoton menetyksen korvaaminen Kivijärvessä ja Kalliojärvessä.

Päätös Talvivaaran lähivesistöjen korjaamisesta

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, ympäristölakimies Meeri Myllykangas, [email protected]


Alueellista tietoa