Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vaikuta vesienhoitoon Hämeessä (Hämeen ELY-keskus)

Nyt laaditaan koko Suomeen vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2016–2021. Hämeen aluetta koskevat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat. Niihin voi tutustua verkkopalvelussa sekä kunnissa, joiden ilmoitustauluilla on julkaistu kuulemista koskeva kuulutus. Suunnitelmaehdotuksista voi antaa palautetta Hämeen ELY-keskukselle vuoden 2015 maaliskuun loppuun asti.

Palautetta voi antaa monella tavalla

Nyt tarvitaan kansalaisten ideoita ja mielipiteitä vesienhoidon toimenpiteistä ja niiden riittävyydestä ja kohdentamisesta. Hämeen ELY-keskukselle voi antaa palautetta verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä. Keskusteluun voi osallistua ja palautetta voi antaa myös Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Kaikki em. linkit ovat tiedotteen lopussa. - Hämeen ELY-keskus käy läpi saadun palautteen ja hyödyntää sitä lopullisia suunnitelmia laatiessaan.

Vesien tilassa parannettavaa

Vähän yli puolet Hämeen järvistä ja joista on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Huolimatta tähänastisista toimista lähes puolet jää kuitenkin alle hyvän tilan. Suuret järvet, kuten Päijänne ja Iso-Roine, ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan monet hajakuormituksen vaivaamat järvet ja suuri osa jokivesistöistä ovat vain tyydyttävässä tai välttävässä tilassa.

Realistisia toteutusvaihtoehtoja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi nopealla aikataululla ei ole. Luonto palautuu hitaasti pitkään jatkuneen kuormituksen jälkeen, ja ilmastonmuutos lisää osaltaan riskiä ravinteiden huuhtoutumisesta vesistöihin. Heikkokuntoisten järvien, kuten Vanajaveden ja Vesijärven, arvioidaan saavuttavan hyvän tilan vasta vuonna 2027.  Myös monissa jokivesistöissä hyvän tilan saavuttaminen viivästyy.

Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia, mutta Hämeessä 329 luokitellusta pohjavesialueesta 41 on riskipohjavesialueita. Pohjaveden tila on vaarantunut Hämeessä erityisesti niillä pohjavesialueilla, joille on sijoittunut huomattavasti erilaisia ihmistoimintoja.

Vesien hyvä tila edellyttää tekoja

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on saada Hämeen tyydyttävässä ja välttävässä tilassa olevat järvet ja joet sekä huonossa tilassa olevat pohjavesialueet hyvään tilaan. Suunnitelmia on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, yhteisöjen, vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Niissä ja niiden tausta-aineistona olevassa toimenpideohjelmassa esitetään keinoja, joilla vesien hyvä tila voidaan saavuttaa. Vesiensuojelussa tulee keskittyä entistä enemmän kuormitusta vähentävään valuma-aluekunnostukseen itse vesistössä tehtävien toimien ohella. Koska uusia helppoja ratkaisuja ei ole näköpiirissä, tarvitaan nykyisten toimien kehittämistä ja selvästi nykyistä suurempaa panostusta niiden toteuttamiseen. Toimenpiteitä tulee kohdistaa erityisesti hajakuormitukseen, sillä pistekuormitus on jo suhteellisen hyvin hallinnassa.

Valtioneuvosto hyväksyy valmiit vesienhoitosuunnitelmat joulukuussa 2015.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Harri Mäkelä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 207

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Linkit

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma

Otakantaa-verkkopalvelu

Sähköinen palautelomake

 


Alueellista tietoa