Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vaasan satamatien maastotutkimukset alkavat (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vaasan satamatien yleissuunnitelmaan liittyvät maaperätutkimukset ja maastomittaukset aloitetaan vuoden vaihteessa eri tievaihtoehtojen rakentamiskelpoisuuden ja kustannusten määrittämiseksi. Tutkimukset liittyvät ympäristövaikutusten arviointiin sisältyvien vaihtoehtoisten tielinjausten yleissuunnitteluun, jossa määritellään tarkemmin tien sijainti ja liittymäjärjestelyt. Yleissuunnitteluun sisältyvät tielinjat ovat Kaupunginselkä, Fladan ja Vikby. Lisäksi hankkeessa tutkitaan tunnelin rakentamista Vaasan keskustan alitse sekä vertailuvaihtoehtona nykyisen tien parantaminen.

Maaperätutkimukset suorittaa Vaasan kaupungin tutkimusryhmä. Tutkimusten ensimmäinen vaihe tehdään kuluvan talven aikana, jonka jälkeen päätetään mahdollisista täydentävistä tutkimuksista.  Tutkimukset kiinteistöillä suoritetaan maantielain 16 § perusteella.

Vaasan satamatiehankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tarkoituksena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman ja logistiikkakeskuksen toisiinsa, ja samalla valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Vaasan satamatiehankkeeseen sisältyy myös logistiikkakeskuksen kytkentä Vähäkyröntiehen (mt 717) osana valtatien 8 yhteyttä Helsingby-Vassor. Hankkeen myötä vähenevät myös nykyiset läpiajoliikenteen aiheuttamat ruuhka-, melu- ja päästöhaitat Vaasan keskustassa. Uusi tie suunnitellaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa siten, että tien toimivuus ja liikenneturvallisuus olisivat hyvät ja ympäristöhaitat mahdollisimman vähäiset.

Vaasan satamatien kehittäminen on osa kansainvälistä The Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kestävälle kuljetusjärjestelmälle asetetut ympäristölliset ja taloudelliset vaatimukset. Midway Alignment -hanke on saanut rahoituksen kunnallisilta, seudullisilta ja kansallisilta rahoittajilta Suomessa ja Ruotsissa, yksityisiltä yrityksiltä sekä EU:n TEN-T -rahastosta.

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua työhön. Hankkeen aikana järjestetään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. Hankkeesta tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internetsivuilla.

Lisätietoja:

  • Ari Perttu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 027 745
  • Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy, puh 050 339 7572

 

Hankkeen internetsivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/epo-tiehankkeet-vaasan-satamatie

 

Liite: YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot (pdf, 5 Mt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa