Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Porotuen haku käynnissä 1.9.2014 saakka (Lapin ELY-keskus)

Porotaloudelle maksettavan eläinkohtaisen tuen haku on käynnissä. Porotukea koskevat hakemukset toimitetaan koko poronhoitoalueen osalta Lapin ELY-keskukseen viimeistään 1.9.2014. Porotukea maksetaan 28,50 euroa eloporolta.

Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulee omistaa poronhoitovuoden 2013/2014 päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat pääsääntöisesti poronhoitovuodelta 2013/2014 laadittuun viralliseen poroluetteloon.

Tuen myöntämisen yläikäraja on noussut 65 vuodesta 68 vuoteen. Tukea voidaan myöntää, jos hakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä (31.12.2013) vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 68-vuotias, eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä (MYEL) tarkoitettua vanhuuseläkettä. Jos hakijana on useamman henkilön muodostama ruokakunta, on vähintään yhden ruokakuntaan kuuluvan henkilön täytettävä edellä mainitut ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat vaatimukset ja harjoitettava itse porotaloutta.

Tuen saajalta edellytetään muistiinpanojen pitämistä porotalouden tuloista ja menoista. Muistiinpanovelvollisuudesta johtuen tukihakemuslomakkeeseen tulee liittää porotalouden muistiinpanoista (Pomu) tuloslaskelmasivu, jolla hakijan voidaan todeta tehneen tuen saannin edellyttämät muistiinpanot. Muistiinpanovelvollisuutta seurataan eläinkohtaisen tuen valvonnan yhteydessä. Uusien porotukihakijoiden osalta liitelomaketta ei vaadita.

Tukea ei makseta yli 68-vuotiaan omistamista eloporoista, eikä niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos tukea hakeneella ruokakunnalla teurasrästien määrä on yli 3 prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta lainkaan. Tukea ei makseta myöskään niiden porojen osalta, jotka ylittävät paliskunnalle tai osakkaalle määritellyn suurimman sallitun eloporomäärän.

Tukea haetaan lomakkeella 227. Lomake löytyy suomi.fi-palvelusta.

Tukihakemukset toimitetaan osoitteeseen Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja:
Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 038


Alueellista tietoa