Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Porissa tapahtuneella kuparipäästöllä ei välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Suomen ympäristökeskuksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistiedote

Boliden Harjavalta Oy on tänään tiedotustilaisuudessaan tarkentanut häiriöstä aiheutuneiden päästöjen määrää.  Kuparipäästö oli yhteensä 115 kg ja arseenipäästö 15 kg. Boliden antaa elokuun loppuun mennessä ELY-keskukselle selvityksen häiriön toteamiseen liittyvistä tapahtumista, aiheutuneista päästöistä, häiriöön johtaneista syistä sekä toimenpiteistä päästöjen ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.  

Kuparin kuormitus on ollut korkea noin kolmen vuorokauden ajan

SYKEn hydrologisen jokimallin perusteella kuparipäästö on aiheuttanut korkeimmillaan pitoisuuden n. 10–12 mikrogrammaa litrassa Kokemäenjoessa Boliden Harjavalta Oy:n Porin tehtaan alapuolella. Mallinnetut pitoisuudet ovat alentuneet normaalitasolle 6.8. mennessä.

Kupari on yksi haitallisimmista raskasmetalleista. EU-lainsäädännössä ei ole toistaiseksi raja-arvoja kuparin pitoisuudelle vesiympäristössä. Laboratoriokokeissa kuparin akuutti myrkyllisyys vaihtelee merkittävästi eliölajeittain.  Muun muassa selkärangattomat eläimet kuten vesikirput ovat kaloja herkempiä. Myrkyllisyystietojen ja mallinnusten perusteella SYKE arvioi, että kuparipäästöllä ei ole välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön.  

Arseeni

Suomen talousvesiasetuksessa on asetettu arseenille terveysperusteinen raja-arvo 10 mikrogrammaa / litra. Raja-arvo perustuu veden käytölle juomavetenä, muulle käytölle terveysriski on pienempi.  SYKEn jokimallinnuksen mukaan arseenipitoisuus Kokemäenjoessa tehtaan alapuolella on ollut korkeimmillaan noin 3,3 mikrogrammaa / litra. Näin ollen Boliden Harjavalta Oy:n Porin tehtaan päästössä ei ole ylitetty talousvedelle asetettua raja-arvoa.

Olemassa olevien arseenin myrkyllisyystutkimusten perusteella on epätodennäköistä, että päästöllä olisi haitallisia vaikutuksia vesieliöihin.

EU ei ole asettanut raja-arvoja myöskään arseenin pitoisuudelle. 

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Laitoksen ympäristöluvan valvonta: yksikönpäällikkö Lassi Liippo, 0295 022 896
Vesien tila ja ympäristövaikutukset: erikoisasiantuntija Harri Helminen, 0295 022 865

Suomen ympäristökeskus
Vesikeskuksen johtaja Seppo Rekolainen, 0295 251 339


Alueellista tietoa