Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui Kuusamon kultakaivoshankkeesta - ympäristövaikutusten arviointi olennaisilta osin puutteellinen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. ELY-keskus on todennut arviointiselostuksen olevan nykyisellään olennaisesti puutteellinen, joten hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista tulee laatia lisäselvityksillä ja muilla korjauksilla täydennetty uusi arviointiselostus.

Arvioinnin riittävyys on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn keskeisiä asioita eikä arviointiselostus saa olla olennaisilta osiltaan puutteellinen. ELY-keskus katsoo lausunnossaan, ettei Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely täytä kokonaisuutena arvioiden YVA-lainsäädännössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Selostuksessa on YVA-asetuksen 10 § huomioon ottaen olennaisia ja merkittäviä puutteita eikä yhteisviranomaisen arviointiohjelmalausunnossa antamaa ohjausta ole noudatettu riittävästi. ELY-keskus tuo lausunnossaan esiin arviointiselostuksen keskeisimmät puutteet. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista tulee laatia yhteysviranomaisen lausunnossa osoitetuilla lisäselvityksillä ja muilla korjauksilla täydennetty uusi arviointiselostus.

Yhteysviranomainen antaa uudesta arviointiselostuksesta YVA-lain 12 §:n mukaisesti lausunnon, joka on liitettävä uuden arviointiselostuksen ohella hankkeen lupahakemuksiin. Ympäristölupaviranomaisena toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Uuden arviointiselostuksen laatiminen palvelee kokonaisvaltaisen kuvan saamista hankkeen ympäristövaikutuksista.

Yhteenveto arviointiselostuksen olennaisista puutteista ja selostuksen täydentämiseksi vaadittavista lisäselvityksistä:

  • Hankevaihtoehdon VE1 ympäristövaikutukset Hangaspuron kautta Kitkajokeen sekä Säkkilänjärveen
  • Kaivostoimintaan liittyvien eri altaiden ja läjitysalueiden tekniset rakenteet ja niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset
  • Vesitaseeseen, vesistövaikutuksiin, pohjaeläimistöön, kalastoon ja kalastukseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien puutteiden täydentäminen, jotta yhteysviranomainen voi arvioida eri toteutusvaihtoehtoja tai niiden toteuttamiskelpoisuutta
  • YVA-asetuksen 6 § hankeluettelon mukainen uraanin ympäristövaikutusten arviointi
  • Natura-vaikutukset

Koska edellä olevat olennaiset ympäristövaikutukset on selvitetty puutteellisesti, yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostus ei ole YVAL 12 § mukaisesti riittävä ja se on tehtävä uudelleen, mikäli hanketta halutaan jatkaa.

Olennaisten puutteiden lisäksi hankkeesta vastaavan tulee uutta selostusta laatiessaan huomioida myös muut puutteet, virheet ja ristiriitaisuudet, jotka on tuotu esiin sekä yhteysviranomaisen lausunnossa että lausunnon antajien ja mielipiteiden esittäjien kannanotoissa.

Arviointiselostuksesta annettiin yhteensä 225 lausuntoa ja mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä suhtaudutaan hyvin kriittisesti hankkeeseen.

Lyhyesti Kuusamon kultakaivoshankkeesta

Dragon Mining Oy on selvittänyt kaivostoiminnan aloittamista Kuusamon Juomasuon, Hangaslammen, Pohjasvaaran sekä Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kultaesiintymien alueilla. Kultakaivoksen toiminta perustuisi kultaesiintymien louhimiseen useista satelliittikaivoksista ja kullan rikastamiseen ns. keskusrikastamolla. Louhittavan ja rikastettavan malmin määrä tulisi olemaan korkeintaan 500 000 tonnia vuodessa. Mahdollisen kaivoksen tuotannollinen toiminta-aikatavoite on vähintään 10 vuotta. Kullan lisäksi tutkimuksissa on selvitetty myös muiden metallien, kuten koboltin, kuparin, uraanin ja harvinaisten maametallien esiintymistä. Kaivostoiminta on mahdollista käynnistää tarvittavien lupapäätösten jälkeen aikaisintaan vuonna 2017.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Heikki Kovalainen, tavoitettavissa vain 9.-10.6., puh. 0295 038 356
ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394

 


Alueellista tietoa